Dobro došli na naš web-sajt. Drago nam je što ste izabrali koristiti upravo naše usluge. Molimo Vas pročitajte Opšte uslove koje slede, kako biste se upoznali s pravilima koja uređuju naše odnose.

I. Definicije

"Avio-kompanija" označava avio-kompaniju koja je odgovorna za Problem s letom.

"Ugovor" označava ugovor između Klijenta i SkyRefunda koji stupa na snagu prihvatanjem ovih Opštih uslova ili potpisivanjem Punomoćja (ono što se ostvari ranije). Prihvatanje Uslova i Uslova vrši se na sledeći način: Nakon registracije na veb stranici SkyRefunda (unosom adrese e-pošte klijenta) klikom na "Nastavi", Klijent se slaže sa Uslovima i Pravilima o privatnosti.

"Klijent" označava lice koje je sklopilo Ugovor sa SkyRefundom.

"Naknada štete" označava iznos koji se duguje Klijentu, uključujući, ali ne samo: naknadu štete u rezultatu Problema s letom ili vraćanje troškova u visini cene karte sukladno svakom pravnom režimu koji uređuje prava putnika u vazdušnom saobraćaju, uključujući, ali ne samo, režim u skladu s Uredbom (EZ) br. 261/2004.

"Opšti uslovi" označava ove opšte uslove SkyRefunda.

"Politika zaštite ličnih podataka" označava politiku SkyRefunda o zaštiti ličnih podataka koja je sastavni deo Opštih uslova i koju možete pročitati ovde.

"Parnične radnje" označava radnje protiv Avio-kompanije koje se preduzimaju pred sudom, preko advokata SkyRefunda ili preko drugog zastupnika u parničnom postupku s kojim je SkyRefund sklopio ugovor, poput advokata ili advokatskog društva.

"Traženi iznos" označava iznos koji će SkyRefund tražiti u ime svog Klijenta pred Avio-kompanijom.

"Zahtev" označava bilo koju vrstu zahteva za Naknadu štete upućenog Avio-kompaniji od strane SkyRefunda u ime Klijenta.

"Problem s letom" označava neki od sledećih problema kojim je Klijent oštećen: duže kašnjenje leta, otkazivanje leta, uskraćeno ukrcavanje na let i/ili smeštaj u nižu klasu od one za koju je kupljena karta zbog čega Klijent sklapa Ugovor sa SkyRefundom u cilju traženja Naknade štete.

"Postupak prijavljivanja zahteva" označava postupak kojim se traži Naknada štete od Avio-kompanije i koji se pokreće pri sklapanju Ugovora, a završava kada Klijent primi Naknadu štete preko SkyRefunda ili direktno od Avio-kompanije, ili kada SkyRefund obavesti Klijenta da više neće podržavati njegov Zahtev.

"Punomoćje" označava pisano opunomoćivanje SkyRefunda za upražnjavanje prava koja Klijent ima u odnosu na Zahtev. Strane se izričito slažu da je pravni efekat elektronski potpisanog obrasca za autorizaciju ekvivalentan pravnom efektu rukopisnog potpisa.

"Uredba (EZ) br. 261/2004" označava Uredbu (EZ) br. 261/2004 Evropskog parlamenta i Veća od 11. Februara 2004. godine o utvrđivanju opštih pravila u pogledu naknade štete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcavanja na let i otkazivanja leta ili velikog kašnjenja leta te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91.

"SkyRefund" označava društvo "SkyRefund" OOD registrovano u Registru privrednih subjekata (Targovski registar) pri Agenciji za privredne registre (Agencija po vpisvanijata) Republike Bugarske s PIB 204419250.

 

II. Ugovor

 1. Ugovor čine klauzule ovih Opštih uslova i dodaci uz njega.
 2. Sklapanjem Ugovora, Klijent izjavljuje i potvrđuje svoju pravnu sposobnost i poslovnu sposobnost sklopiti ovaj Ugovor.
 3. Sklapanjem Ugovora, Klijent izjavljuje i potvrđuje da on/ona nije opunomoćio/opunomoćila treće lice/treća lica zastupati njegova/njena prava kao putnik, protiv Avio-kompanije. Klijent potvrđuje da između njega i Avio-kompanije ne postoji nerešen spor (uključujući sudski) u vezi sa Problemom sa letom. Svako opunomoćivanje trećih lica zastupati prava koja se tiču Zahteva mora biti opozvano pre sklapanja Ugovora.
 4. Klijent izjavljuje i potvrđuje da je sva informacija i dokumentacija (uključujući informaciju koja se odnosi na druge putnike) koju dostavlja SkyRefundu tačna i iscrpna. SkyRefund ne snosi odgovornost za sve moguće posledice u rezultatu dostavljanja neistinite, netačne i/ili nepotpune informacije koja se na bilo koji način odnosi na pravo Klijenta dobiti Naknadu štete ili ograničava iznos Naknade štete.
 5. Klijent izjavljuje i potvrđuje da ukoliko on/ona dostavi SkyRefundu informaciju o drugim putnicima, on/ona je prethodno dobio/dobila njihovo odobrenje.
 6. Ukoliko Klijent SkyRefundu dostavi informaciju o drugim putnicima koji su maloletni i/ili nepunoletni, on/ona potvrđuje da ima pravo to činiti.
 7. Sklapanjem Ugovora, Klijent potvrđuje da će on/ona obavestiti SkyRefund u slučaju nastupanja promene u podacima za kontakt s njim ili u dostavljenoj informaciji.
 8. Sklapanjem Ugovora, Klijent izjavljuje i potvrđuje da će obavestiti SkyRefund o svakoj prošloj, sadašnjoj i budućoj korespondenciji s Avio-kompanijom koja se odnosi na Problem s letom.
 9. Nakon sklapanja Ugovora, Klijent mora obavestiti SkyRefund o eventualnim pokušajima Avio-kompanije da ostvari kontakt s njim/njom u roku od tri dana te da pošalje SkyRefundu svu korespondenciju u vezi s time.
 10. Nakon sklapanja Ugovora i primitka sve potrebne dokumentacije i informacije od strane Klijenta, društvo SkyRefund će učiniti sve što je neophodno kako bi dobilo Naknadu štete.
 11. Nakon sklapanja Ugovora, SkyRefund može otkazati zastupati Zahtev Klijenta bez potrebe obrazlaganja svoje odluke, ali će obavestiti Klijenta o svom otkazu u razumnom roku (vidi čl. 12, razdeo III "Naše usluge" ovih Opštih usluga o načinu obaveštavanja Klijenata koji su sklopili Ugovor nakon njihovog stavljanja na spisak putnika pratilaca).
 12. Nakon sklapanja Ugovora, Klijent se zadužuje da ni na koji način neće pokušavati ostvatiri kontakt s Avio-kompanijom u vezi sa Problemom s letom. U periodu trajanja Postupka prijavljivanja zahteva, nema pravo, samostalno ili preko trećeg lica, pokušavati dobiti Naknadu štete od Avio-kompanije. SkyRefund neće snositi odgovornost za sve moguće posledice koje proizilaze od odnosa Klijenta s Avio-kompanijom ili s trećim licem koje je na neki način oštetilo prava Klijenta da dobije Naknadu štete ili ograničava iznos Naknade štete.
 13. Ukoliko nakon sklapanja Ugovora Klijent primi direktno od Avio-kompanije bilo kakvu isplatu u vezi sa Problemom s letom, Klijent mora obavestiti o tome SkyRefund u odgovarajućem roku navedenom u čl. 7, razdeo IV "Naknade za usluge i plaćanja" ovih Opštih uslova.
 14. Klijent nema pravo ni pod kakvim okolnostima jednostrano raskidati Ugovor, osim u slučaju da Klijent, kao potrošač, otkaže Ugovor u roku od 14 dana nakon njegovog sklapanja bez potrebe obrazlaganja svoje odluke. U takvom slučaju Klijent ne duguje naknadu štete, kompenzaciju ni druge troškove.
 15. Ukoliko to nije zabranjeno zakonom, SkyRefund ni pod kakvim uslovima neće snositi odgovornost u slučaju:
  1. Da je Klijent pretrpeo štete koje nisu nastale krivicom SkyRefunda;
  2. Da je Klijent pretrpeo štete koje nisu direktan ili indirektan rezultat aktivnosti/neaktivnosti SkyRefunda;
  3. Da je Klijent pretrpeo štete koje se nisu mogle predvideti pri nastanku obaveze SkyRefunda;
  4. Aktivnosti/neaktivnosti SkyRefunda koje su dovele do oštećivanja Klijenta kada su one rezultat okolnosti za koje je odgovoran i sam Klijent;
  5. Da je Klijent pretrpeo štete koje je mogao izbeći vodeći odgovarajuću brigu;
  6. Propuštenih koristi od strane Klijenta;
  7. Gubitka podataka.
 16. U slučaju više sile (vis maior) društvo SkyRefund nije dužno vršiti bilo koju od svojih obaveza prema Klijentu. U periodu više sile (vis maior) izvršenje obaveza SkyRefunda se obustavlja.
 17. Ugovor se raskida kada:
  1. Avio-kompanija SkyRefundu isplati Naknadu štete, a društvo uplati Klijentu iznos na način na koji je to propisano Ugovorom.
  2. Avio-kompanija isplati Naknadu štete direktno Klijentu, a isti SkyRefundu uplati dogovorenu naknadu za usluge.
  3. SkyRefund obavesti Klijenta o svom otkazu daljeg zastupanja njegovog Zahteva.
  4. Klijent ostvari svoja prava u skladu sa čl. 14, razdeo II "Ugovor" ovih Opštih uslova.
 18. U odnosu na ovaj ugovor primenjuje se pravo Evropske unije i pravo Republike Bugarske. Sve sporove koji proizlaze od Ugovora ili su vezani za njega stranke Ugovora moraju uputiti nadležnom bugarskom sudu.

 

III. Naše usluge

 1. SkyRefund pomaže Klijentima ostvariti svoje pravo dobijanja Naknade štete od Avio-kompanije.
 2. SkyRefund izrađuje preliminarnu procenu mogućnosti Klijenta da dobije Naknadu štete od Avio-kompanije. Na osnovu rezultata preliminarne procene, Klijentu se pruža mogućnost napraviti potrošački profil (akaunt) preko web-sajta SkyRefunda u cilju opunomoćivanja SkyRefunda da pokrene Postupak prijavljivanja zahteva.
 3. Nakon što je društvo SkyRefund opunomoćeno od strane Klijenta da prijavi Zahtev i nakon što mu je dostavljena sva potrebna informacija, SkyRefund će kontaktirati Avio-kompaniju u cilju primanja Naknade štete.
 4. Klijent je svestan toga na SkyRefund Naknadom štete samatra jedino novčana sredstva i da društvo neće prihvatiti kao Naknadu štete ponude izvršenja usluga poput vaučera za putovanje, sticanja milja ili bilo koje druge vrste prestacije ponuđenih od strane Avio-kompanije u odgovor na Zahtev. Nenovčane ponude od strane Avio-kompanije smatraju se otkazom da ona isplati Naknadu štete.
 5. Ukoliko Avio-kompanija otkaže isplatiti Naknadu štete i SkyRefund smatra da je njen otkaz neosnovan SkyRefund će preduzeti odgovarajuće mere, uključujući, ali ne samo, upućivanje slučaja telu za alternativno rešavanje sporova ili nadležnom administrativnom telu.
 6. U slučaju da Avio-kompanija odbija isplatiti Naknadu štete i SkyRefund osnovano smatra da je to protivzakonito, može pokrenuti parnične radnje protiv Avio-kompanije. Klijent će biti prethodno obavešten elektronskim putem o namerama SkyRefunda preduzeti parnične radnje i od njega se može zatražiti da potpiše posebno pismeno punomoćje.
 7. Podnošenje tužbe telu za alternativno rešavanje sporova, administrativnom telu i/ili pokretanje parničnih radnji moglo bi biti ograničeno rokom zastarelosti. SkyRefund ne snosi odgovornost za sve moguće štete nastale u rezultatu protoka roka zastarelosti.
 8. Ukoliko Avio-kompanija SkyRefundu isplati Naknadu štete, društvo će Klijentu uplatiti dogovoreni deo Naknade štete na način opisan u razdelu "Naknade za usluge i plaćanja" ovih Opštih ugovora, bez neosnovanog zakašnjenja.
 9. SkyRefund uplaćuje dogovoreni deo Naknade štete putnicima pratiocima putem bankovnog transfera na račun klijenta koji je napravio akaunt na web-sajtu SkyRefunda.
 10. Klijent je svestan toga da, na osnovu znanja i iskustva svojih pravnih stručnjaka, SkyRefund može tražiti veći novčani iznos od ponuđenog od strane Avio-kompanije. U takvom slučaju nedovoljna ponuda Avio-kompanije smatraće se delimičnim otkazom od njene strane isplatiti Naknadu štete.
 11. Ukoliko na bilo kojoj etapi Postupka prijavljivanja zahteva SkyRefund dođe do zaključka da se Zahtev više ne može smatrati osnovanim, obavestiće Klijenta da više neće zastupati njegova prava u vezi sa Zahtevom.
 12. Klijent koji je sklopio Ugovor nakon što je bio stavljen na spisak putnika pratilaca smatraće se obaveštenim, ukoliko je obaveštenje poslano Klijentu koji je napravio profil preko web-sajta SkyRefunda.

 

IV. Naknade za usluge i Plaćanja

 1. SkyRefund radi isključivo na principu plaćanje pri postignutom rezultatu, tj. SkyRefund prima naknadu za usluge samo ukoliko Avio-kompanija Klijentu isplati Naknadu štete koju mu duguje.
 2. Ukoliko avio-kompanija dobrovoljno isplati odgovarajuću Naknadu štete (bez potrebe pokretanja Parničnih radnji) mi dobijamo Naknadu za usluge u iznosu od 25% (uklj. PDV) isplaćenog od strane Avio-kompanije iznosa (u taj iznos nisu uračunate bankovne takse transfera i prevalutacije). SkyRefund Klijentu dostavlja informaciju o iznosima odgovarajućih taksi bankovnih usluga po njegovoj želji.
 3. U slučaju isplate Naknade štete nakon pokretanja parnice Klijent duguje (kao dodatak standardnoj naknadi za usluge) i naknadu za zastupanje u pаrničnom postupku u iznosu od 25% sume koju je sud odredio ili sume dogovorene usled sudskog poravnanja u rezultatu pokretanja Parničnih radnji.
 4. Svi troškovi nastali u okviru sudskog postupka, uključujući zakonske kamate, koje je sud odredio pripadaju SkyRefundu ukoliko to nije drukčije propisano u pisanom obliku.
 5. Ukoliko Klijent primi Naknadu štete direktno od Avio-kompanije on/ona SkyRefundu duguje isplatu dogovorene u Ugovoru naknade za usluge. Klijent mora odmah obavestiti SkyRefund o isplati i poslati bankovni izveštaj u kojem je naveden iznos primljene naknade štete. Ukoliko Klijent SkyRefundu ne dostavi bankovni izveštaj naknada SkyRefunda obračunaće se na osnovu Traženog iznosa.
 6. Klijent mora obavestiti SkyRefund o primljenoj od Avio-kompanije (novčanoj ili nenovčanoj) Naknadi štete u roku od 3 radna dana od dana primanja Naknade štete. Klijent se obavezuje uplatiti dogovorenu naknadu za usluge na bankovni račun SkyRefunda u roku od 5 radnih dana od primanja Naknade štete, a sve troškove transfera snosi Klijent.
 7. Ukoliko Klijent primi Naknade štete u obliku usluga poput vaučera za putovanje, vazdušnih milja ili druge vrste nenovčane usluge koju nudi avio-kompanija, on/ona mora uplatiti na račun SkyRefunda dogovorenu naknadu za usluge u iznosu od 25% Traženog iznosa, a sve troškove transfera snosi Klijent.
 8. Ukoliko Klijent ne ispuni svoju obavezu obavljanja plaćanja SkyRefundu, SkyRefund će svoja prava braniti na odgovarajući način i tražiće od Klijenta isplatu svih troškova u vezi s tim.
 9. SkyRefund će obaviti transfer dogovorenog dela Naknade štete u evrima bankovnim putem. Sve troškove transfera novčanog sredstava snosi Klijent.
 10. Sve troškove prevalutacije i sve razlike u iznosu nastale u rezultatu valutnih razlika snosi Klijent.
 11. Ukoliko, iz neopreznosti ili iz drugog razloga, Klijent dostavi pogrešnu ili nepotpunu informaciju koja otežava obavljanje elektronskog bankovnog transfera u rezultatu čega SkyRefund mora još jednom obavljati transfer dogovorenog dela naknade štete, Klijent SkyRefundu duguje dodatnu naknadu za ponovni transfer u iznosu od 50 evra.
 12. Po želji Klijenta, SkyRefund može poslati elektronsku fakturu putem elektronske pošte.
 13. U sve naknade za usluge iz ovog razdela uračunat je PDV.

 

V. Druge Odredbe

 1. Ukoliko bilo koja odredba ovih Opštih uslova bude poništena ili proglašena potpuno ili delimično neprimenljivom, ta se odredba neće primenjivati i neće uticati na validnost odnosno primenljivost ostalih odredbi ovih Opštih uslova.
 2. U odnosu na lica koja koriste usluge SkyRefunda u vezi sa ugovorom/na osnovu ugovora između SkyRefunda i trećih lica mogu se primenjivati različite uslove od predviđenih u ovim Opštim uslovima.
 3. SkyRefund ima pravo prebaciti na treća lica sva prava i obaveze u vezi sa Zahtevom.
 4. SkyRefund zadržava pravo aktualizovati Opšte uslove po svojoj proceni objavljujući ih na ovoj adresi. Ukoliko nije izričito navedeno drugačije, ažurirani uslovi i odredbe stupaju na snagu na dan objavljivanja na veb-lokaciji SkyRefund-a. Klijent mora da prati Odredbe i uslove i da se upozna sa ažuriranom verzijom Uslova i odredbi prilikom posete Veb lokaciji SkyRefund.
 5. Neostvarivanje nekog od predviđenih u Opštim uslovima prava od strane SkyRefunda ne sme se tumačiti kao odustajanje od tog prava i ne označava njegovo gašenje. Da bi odustajanje od odbrane nekog svog prava od strane SkyRefunda stupilo na snagu, mora biti u pisanom obliku i mora sadržati izjavu volje i potpis SkyRefunda.
 6. Politika zaštite ličnih podataka SkyRefunda, koja se nalazi ovde, sastavni je deo Opštih uslova. Pri sklapanju ugovora smatraće se da Klijent upoznat s njenim uslovima i da je prihvatio politiku privatnosti.
 7. Politika kolačića SkyRefunda, koja se nalazi ovde, sastavni je deo Opštih uslova. Pri sklapanju ugovora smatraće se da je Klijent upoznat s njenim uslovima i da je prihvatio politiku kolačića.
 8. Klijent daje svoju izričitu saglasnost da SkyRefund obrađuje lične podatke (tj. ime, JMBG, datum rođenja, državljanstvo, pol, adresa, mesto i država prebivališta, podaci iz ličnih isprava, podaci o letu, bankovne detalje i elektronska adresa) dostavljene od njega/nje ili od Klijenta koji ga/je stavio na spisak putnika pratilaca.
 9. U slučaju da je Klijent uneo lične podatke deteta (maloletna i/ili nepunoletna lica) u spisak putnika pratilaca, prihvatanjem Opštih uslova Klijent izjavljuje i potvrđuje da za to ima saglasnost roditelja (staratelja) nepunoletnog lica ili da je Klijent sam roditelj (staratelj) deteta.
 10. U slučaju neusklađenosti tekstova na različitim jezicima prednost ima engleska verzija.