Добре дошли в нашия уебсайт. Радваме се, че сте избрали да използвате услугите ни. Моля, прочетете Общите условия по-долу, за да се запознаете с правилата, които уреждат отношенията помежду ни.

 

I.Дефиниции

"Авиокомпания" означава авиокомпанията, която носи отговорност за Проблема с полет.

"Договор" означава договор между Клиента и Skyrefund, който се счита за сключен с приемане на настоящите Общи условия или с подписване на Пълномощното (което от двете настъпи по-рано). Приемането на Общите условия става по следния начин: При регистрацията  на сайта (въвеждане на имейла на Клиента) с натискане на бутона „Напред“, Клиентът се съгласява с Общите условия и Политиката за защита на личните данни.

"Клиент" означава лице, което е сключило Договор със SkyRefund.

"Обезщетение" означава всяка сума, дължима на Клиента, включително, но не само: обезщетение, дължимо в резултат на Проблем с полета или възстановяване цялата цена на билета, съгласно който и да е правен режим, уреждащ права на пътници с въздушен транспорт, включително, но не само режимът по Регламент (ЕО) № 261/2004.

"Общи условия" означава настоящите общи условия на SkyRefund.

"Политика за защита на личните данни" означава политиката на SkyRefund за защита на личните данни, която е неразделна част от Общите условия и може да прочетете тук.

"Съдебни действия" означава действия срещу Авиокомпанията, осъществени пред съд, чрез адвокатите на SkyRefund, или чрез друг процесуален представител, с който SkyRefund е сключило Договор, като напр. адвокат или адвокатско дружество.

"Претендирана сума" означава сумата, която SkyRefund ще претендира от името на Клиента пред Авиокомпанията.

"Претенция" означава какъвто и да било вид претенция за Обезщетение, предявена към Авиокомпанията от страна на SKyRefund, действащо от името на Клиента.

"Проблем с полет" означава някой от следните проблеми, засегнали Клиента: продължително закъснение на полет, отмяна на полет, отказан достъп на борда на самолет и/или настаняване в по-ниска от заплатената класа, поради които Клиентът сключва Договор със SkyRefund, за да претендира своето Обезщетение.

"Процедура по предявяване на Претенцията" означава процедурата по претендиране на Обезщетение от Авиокомпания, която се инициира при сключването на Договор и приключва, когато Клиентът получи Обезщетение чрез SKyRefund или директно от Авиокомпанията или Skyrefund информира Клиента, че няма да поддържа повече неговата Претенция.

"Пълномощно" означава писменото упълномощаване на SkyRefund да упражни правата, които Клиентът има относно на Претенцията. Страните изрично уговарят, че правната сила на положения електроннен подпис върху пълномощното е равностойна на тази на саморъчен подпис.

"Регламент (ЕО) № 261/2004" означава Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91.

"SkyRefund" означава "Скай Рифънд" ООД, дружество регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията на Република България, с ЕИК: 204419250.

 

II. Договорът

 1. Договорът се състои от клаузите на настоящите Общи условия и приложенията към него.
 2. Със сключването на Договор, Клиентът гарантира и декларира, че той/тя е правоспособен и дееспособен да го сключи.
 3. Със сключването на Договор, Клиентът гарантира и декларира, че той/тя не е упълномощила трето(-и) лице(-а) да упражнят неговите/нейните права, в качеството на пътник, срещу Авиокомпанията. Клиентът гарантира, че между него и Авиокомпанията не е налице висящ спор (включително съдебен) във връзка с Проблема с полета. Всяко възлагане на трети лица да упражняват права, отнасящи се до Претенцията, следва да бъде оттеглено преди сключването на Договор.
 4. Клиентът гарантира и декларира, че цялата информация и документация (включително информация, свързана с други пътници), които предоставя на SkyRefund е точна и изчерпателна. SkyRefund не носи отговорност за каквито и да било последици, произтичащи от невярна, неточна и/или непълна информация, която по някакъв начин засяга правото на Клиента да получи Обезщетение или ограничава размера на Обезщетението.
 5. Клиентът гарантира и декларира, че ако той/тя предостави на SkyRefund информация относно други пътници, той/тя е получил(-а) съгласието им.
 6. Ако Клиентът предостави на Skyrefund информация относно други пътници, които са малолетни и /или непълнолетни, той/тя гарантира, че има право да направи това.
 7. Със сключването на Договор, Клиентът гарантира, че той/тя ще уведоми SkyRefund, в случай че настъпи промяна в данните за контакт с него или в предоставената информация.
 8. Със сключването на Договор, Клиентът гарантира и декларира, че ще уведоми SkyRefund за всяка минала, настоящата и бъдеща кореспонденция с Авиокомпанията, която се отнася до Проблема с полета.
 9. След сключването на Договор, Клиентът следва да уведоми SkyRefund в тридневен срок, ако Авиокомпанията се опитва да се свърже с него/нея и да изпрати на SkyRefund цялата кореспонденция, свързана с това.
 10. След сключването на Договор и получаване на цялата необходима документация и информация от Клиента, SkyRefund ще положи всички необходими усилия да получи Обезщетението.
 11. След сключването на Договор, SkyRefund може да се откаже да поддържа Претенция на Клиент, без да посочва причина, но ще уведоми Клиента за отказа си в разумен срок (моля, вижте чл. 12, раздел III "Нашите услуги" от настоящите Общи условия за начина на уведомяване на Клиентите, които са сключили Договор, след като са били включени в списъка с придружаващи пътници).
 12. След сключване на Договор, Клиентът гарантира, че няма да се опитва по какъвто и да било начин да се свързва с Авиокомпанията във връзка с Проблема с полета. В периода, през който тече Процедурата по претенцията, Клиентът няма право нито от свое име, нито чрез трето лице да се опитва да получи Обезщетение от Авиокомпанията. SkyRefund няма да носи отговорност за каквито и да било последици, произтичащи от взаимодействие на Клиента с Авиокомпанията или с трето лице, което по някакъв начин е засегнало правото на Клиента да получи Обезщетение или ограничава размера на Обезщетението.
 13. Ако след сключването на Договор, Клиентът получи директно от Авиокомпанията каквото и да било плащане, свързано с Проблема с полета, Клиентът следва да уведоми за това SkyRefund, до изтичане на срока, посочен в чл. 7, раздел IV "Възнаграждения за услуги и плащания" от настоящите Общи условия.
 14. Клиентът няма право, при каквито и да било обстоятелства, да прекрати едностранно Договора, освен ако Клиентът, в качеството си на потребител, се откаже от Договора в 14-дневен срок от датата на сключването му, без да посочва причина за отказа си. В такъв случай, Клиентът няма да дължи обезщетения, неустойки или други разходи.
 15. Доколкото това не е забранено от закона, SkyRefund няма да отговаря, при каквито и да било обстоятелства, когато:
  1. Клиентът е претърпял вреди, които не са настъпили по вина на SkyRefund;
  2. Клиентът е претърпял вреди, които не са пряка и непосредствена последица от действия/бездействия на SkyRefund;
  3. Клиентът е претърпял вреди, които не са могли да бъдат предвидени при пораждане на задължението на SkyRefund;
  4. Действие/бездействие на SkyRefund, довело до вреди за Клиента, което се дължи и на обстоятелства, за които Клиентът отговаря;
  5. Клиентът е претърпял вреди, които е могъл да избегне, като положи грижата на добър стопанин;
  6. Клиентът е пропуснал ползи;
  7. са били загубени данни.
 16. В случай на непреодолима сила (форс мажор), SkyRefund няма да е длъжно да изпълнява, което и да е от задълженията си към Клиента. За периода на непреодолима сила (форс мажор) изпълнението на задълженията на SkyRefund се спира.
 17. Договорът се прекратява, когато:
  1. Обезщетението е изплатено от Авиокомпанията на SkyRefund и то е превело на Клиента възнаграждението, по начина, посочен в Договора.
  2. Обезщетението е било изплатено от Авиокомпанията директно на Клиента и същият е превел на SkyRefund уговореното възнаграждение.
  3. SkyRefund е уведомило Клиента, че се отказва да поддържа Претенцията занапред.
  4. Клиентът е упражнил правата си по чл. 14, раздел II "Договорът" от настоящите Общи условия.
 18. Към настоящия Договор ще се прилага правото на Европейския съюз и правото на Република България. Всички спорове, произтичащи от или свързани с Договора, следва да бъдат отнесени от страните по него пред компетентният български съд.

 

III. Нашите услуги

 1. SkyRefund съдейства на Клиентите да упражнят правото си за получаване на Обезщетение от Авиокомпания.
 2. SkyRefund извършва предварителна преценка относно възможностите на Клиента да получи Обезщетение от Авиокомпания. Въз основа на резултата от предварителната оценка, на Клиента се предоставя възможността да създаде потребителски профил (акаунт) чрез уебсайта на SkyRefund, за да може да упълномощи SkyRefund да инициира Процедурата по претенция.
 3. След като SkyRefund е упълномощено от Клиента да подаде Претенция и е получило цялата необходима документация и информация, SkyRefund ще се свърже с Авиокомпанията с цел получаване на Обезщетение.
 4. Клиентът разбира, че SkyRefund счита за Обезщетение единствено парични суми, и че то няма да приеме като Обезщетение предложение за извършване на услуги, като ваучери за пътуване, летателни мили или какъвто и да било друг тип непарична престация, предложена от Авиокомпанията, в отговор на Претенцията. Непарично предложение от страна на Авиокомпанията ще се счита за отказ от нейна страна да заплати Обезщетение.
 5. Ако Авиокомпанията откаже да заплати Обезщетение и SkyRefund счете, че отказът й е неоснователен, SkyRefund ще предприеме мерки, включително, но не само да отнесе случая към орган за алтернативно разрешаване на спорове или към компетентен административен орган.
 6. В случай че Авиокомпанията продължава да отказва да заплати Обезщетение и SkyRefund има сериозни основания да счита, че това е незаконосъобразно, то би могло да предприеме съдебни действия срещу Авиокомпанията. Клиентът ще бъде уведомен предварително по електронна поща за намеренията на SkyRefund за предприемане на съдебни действия и от него може да бъде поискано да подпише отделно писмено пълномощно.
 7. Подаването на жалба до орган за алтернативно разрешаване на спорове, до административен орган и/или предприемането на съдебни действия би могло да е ограничено с давностен срок. SkyRefund не носи отговорност за каквито и да било вреди, настъпили в резултат на изтичането на давностен срок.
 8. Ако Авиокомпанията заплати Обезщетение на SkyRefund, то ще преведе на Клиента уговорената част от Обезщетението по начина, описан в раздел "Възнаграждения за услуги и плащания" от настоящите Общи условия, без неоснователно забавяне.
 9. SkyeRefund заплаща уговорената част от Обезщетението на придружаващите пътници посредством банков превод по сметката на клиента, който е открил акаунт чрез уебсайта на SkyRefund.
 10. Клиентът разбира, че SkyRefund може да търси сума, която е по-голяма от предложената от Авиокомпанията като обезщетение, въз основа на познанията и опита на своите правни специалисти. В такъв случай, незадоволителното предложение на Авиокомпанията ще бъде считан за неин частичен отказ да заплати Обезщетение.
 11. Ако на който и да е етап от Процедурата по претенцията, SkyRefund достигне до заключението, че Претенцията вече не следва да се счита за основателна, то ще уведоми Клиента, че повече няма да поддържа Претенцията.
 12. Клиент, който е сключил Договор, след като е бил включен в списък с придружаващи пътници, ще бъде считан за уведомен, ако е било изпратено уведомление на Клиента, който е открил акаунт чрез уебсайта на SkyRefund.

 

IV. Възнаграждения за услуги и Плащане

 1. SkyRefund работи изцяло на принципа на заплащане при постигнат резултат, т.е. SkyRefund получава възнаграждение единствено, в случай, че Авиокомпанията плати дължимото на Клиента Обезщетение.
 2. В случай че Авиокомпанията плати доброволно дължимото Обезщетение (без предприемане на Съдебни действия), получаваме възнаграждение от 35% от сумата, получена от Авиокомпанията (без включени банковите такси за преводите, за превалутиране). По искане от страна на Клиента, SkyRefund му предоставя информация за размерите на съответните такси за банковите услуги.
 3. В случай, че след завеждане на дело, бъде изплатено Обезщетението, Клиентът дължи (в допълнение към стандартното възнаграждение) и възнаграждение за процесуално представителство в размер на 15% от присъдената от съда сума или сумата, уредена в извънсъдебно споразумение, в резултат от предприетите от SkyRefund Съдебни действия.
 4. Всички разноски, направени в рамките на съдебното производство, включително и законната лихва, присъдени от съда, ще принадлежат на SkyRefund, освен ако не е уговорено друго в писмена форма.
 5. Ако Клиентът получи Обезщетение директно от Авиокомпанията, той/тя ще дължи на SkyRefund плащане на уговореното в Договора възнаграждение. Клиентът следва веднага да уведоми SkyRefund за плащането и да изпрати банково извлечение, в което е посочен размерът на полученото обезщетение. В случай че Клиентът не предостави на SkyRefund банково извлечение, възнаграждението на SkyRefund ще се изчисли на база Претендираната сума.
 6. Клиентът трябва да уведоми SkyRefund за полученото (парично или непарично) Обезщетение от Авиокомпанията в рамките на 3 работни дни, считано от деня на получаване на Обезщетението. Клиентът се задължава да преведе по банковата сметка на SkyRefund уговореното възнаграждение в рамките на 5 работни дни от получаване на Обезщетението, като всички разходи във връзка с прехвърлянето са за сметка на Клиента.
 7. Ако Клиентът получи Обезщетението си под формата на услуги, напр. ваучери за пътуване, самолетни мили или всякакъв друг вид непарична услуга, предлагана от авиокомпанията, той/тя трябва да преведе по банковата сметка на SkyRefund дължимото възнаграждение в размер на 35% от Претендираната сума, като всички разходи във връзка с прехвърлянето са за сметка на Клиента.
 8. В случай, че Клиентът не изпълни задължението си за извършване на плащане към SkyRefund, SkyRefund ще търси правата си по надлежния ред и ще претендира от Клиента всички разходи в тази връзка.
 9. SkyRefund ще извърши превод на уговорената част от Обезщетението в евро, по банков път. Всички разходи, свързани с превеждането на сумата ще бъдат за сметка на Клиента.
 10. Всички разноски по превалутирания и разлики в сумата, причинени от валутни разлики, ще бъдат за сметка на Клиента.
 11. В случай, че поради непредпазливост или по друга причина, Клиентът предоставя грешна или непълна информация, която затруднява извършването на електронния банков превод, в резултат от което се налага SkyRefund повторно да изпрати договорената част на Компенсацията, Клиентът ще дължи на SkyRefund допълнително възнаграждение за повторно изпращане в размер на 50 евро.
 12. По желание на Клиента, SkyRefund може да изпрати електронна фактура по имейл.
 13. Всички възнаграждения по този раздел са с включен ДДС.

 

V. Други Разпоредби

 1. Ако която и да е разпоредба в настоящите Общи условия бъде обявена за нищожна или неприложима изцяло или отчасти, тази разпоредба няма да се прилага и няма да засяга валидността, съответно приложимостта на останалите разпоредби в Общите условия.
 2. По отношение на лица, които ползват услугите на SkyRefund във връзка с/на основание договор между SkyRefund и трети лица, може да се прилагат различни условия от предвидените в настоящите Общи условия.
 3. SkyRefund има право да прехвърля на трети лица всякакви права и задължения във връзка с Претенцията.
 4. SkyRefund си запазва правото да актуализира Общите условия по своя преценка, като ги публикува на този адрес. Ако изрично не е посочено друго, актуализациите влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта. Клиентът е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на ОУ при използване на сайта.
 5. Неупражняването от страна на SkyRefund на някое от правата, предвидени в Общите условия, не следва да приема като отказ от това право и не води до неговото погасяване. Отказът за предявяване на право от страна на SkyRefund, за да породи действие, трябва да бъде в писмен вид, и да съдържа изричното волеизявление и подпис на SkyRefund.
 6. Политиката за защита на личните данни на SkyRefund представлява част от Общите условия. При сключването на Договор ще се счита, че Клиентът за уведомен за условията, заложени в нея и че е приел политиката за поверителност.
 7. Политиката относно бисквитките на SkyRefund представлява част от Общите условия. При сключването на Договор ще се счита, че Клиентът е уведомен за условията, заложени в нея и че е приел политиката относно бисквитките.
 8. Клиентът дава изричното си съгласие SkyRefund да обработва личните данни (т.е. име, ЕГН, дата на раждане, националност, пол, адрес, място и държава на пребиваване, данни по паспорт, данни за полета, банкови детайли и имейл), предоставени от него/нея или от Клиента, който го/я е включил в списъка на придружаващите пътници.
 9. В случай че Клиент е въвел лични данни на деца (малолетни и /или непълнолетни лица) в списъка на придружаващите пътници, с приемане на Общите условия Клиентът потвърждава и декларира, че е получил съгласието на родителя (настойника/попечителя) на непълнолетното лице или че самият Клиент е родител (настойник/попечител) на детето.
 10. В случай на несъответствие в текстовете на различните езици, предимство ще има версията на английски език.

 

Общи условия, v2, публикувани 29.01.2021