Καλώς ήλθατε στον ιστοτοπό μας. Χαιρόμαστε που έχετε επιλέξει να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας. Παρακαλώ, διαβάστε τους Γενικούς όρους κατωτέρω, για να εξοικειωθείτε με τους κανόνες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ μας.

 

I. Ορισμοί

«Αεροπορική εταιρεία» σημαίνει η αεροπορική εταιρεία που είναι υπεύθυνη για το Πρόβλημα της πτήσης.

«Σύμβαση» σημαίνει σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και Skyrefund, η οποία κρίνεται συναφθεί με την αποδοχή αυτών των Γενικών ορών ή με την υπογραφή της Εξουσιοδότησης (όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα). Η αποδοχή των Γενικών  ορών γίνεται ως εξής: Κατά την εγγραφή στην ιστοσελίδα (εισαγογή του email του Πελάτη) πατόντας το κουμπί "Επόμενο", ο Πελάτης συμφωνεί με τους Γενικούς όρους και την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

«Πελάτης» σημαίνει πρόσωπο που έχει συνάψει σύμβαση με τη SkyRefund

«Αποζημίωση» σημαίνει κάθε ποσό οφειλόμενο στον πελάτη, συμπεριλαμβάνομένου, αλλά όχι μόνο: αποζημίωση, οφειλόμενη ως αποτέλεσμα Προβλήματος με την πτήση ή ανάκτηση της πλήρης άξίας του εισιτηρίου, υπό οποιοδήποτε νομικό καθεστώς που διέπει τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο: το καθεστώς κατά του Κανονισμού (ΕΚ) № 261/2004.

«Γενικοί Όροι» σημαίνει τους παρόντες γενικούς όρους SkyRefund.

«Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει η πολιτική της SkyRefund για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος των Γενικών όρων και μπορείτε να διαβάσετε εδώ .

«Διαστικές δράσεις» σημαίνει δράσεις κατά την Αεροπορική εταιρεία, πραγματοποιημένες στο δικαστήριο μέσω των δικηγόρων της SkyRefund ή μέσω άλλου δικονομικού εκπροσώπου, με τον οποίο η SkyRefund έχει συνάψει Σύμβαση, π.χ. δικηγόρο ή δικηγορικό γραφείο.

"Απαιτούμενο ποσό" σημαίνει το ποσό που η SkyRefund θα απαιτήσει έξ ονόματος του Πελάτη μπροστά στην Αεροπορική εταιρεία.

«Αξίωση» σημαίνει οποιοδήποτε είδος αξίωσης για Αποζημίωση, που υποβλήθηκε στην αεροπορική εταιρεία από SκyRefund, ενεργούσα έξ ονόματος του Πελάτη.
"Πρόβλημα με την πτήση" σημαίνει κάποιο από τα εξής προβλήματα που έχουν επηρεάσει τον Πελάτη: μεγάλη καθυστερήση, ακυρώση πτήσης, ματαιώση πτήσης, άρνηση επιβίβασης στο αεροσκάφος και / ή διαμονή σε κατώτερη από την πληρωμένη τάξη, εξ αιτίας του οποίου ο Πελάτης συνάφθει Σύμβαση με τη SkyRefund, για να διεκδικήσει την αποζημίωσή του.

"Διαδικασία υποβολής Αξιώσης" σημαίνει η διαδικασία για τη διεκδίκηση Αποζημίωσης από την Αεροπορική εταιρεία, η οποία εκκινείται με την σύναψη της Σύμβασης και τελειώνει όταν ο πελάτης λάβει Αποζημίωση μέσω SKyRefund ή απευθείας από την Αεροπορική εταιρεία ή Skyrefund ενημερώσει τον Πελάτη ότι δεν θα υποστηρίξει άλλο την Αξιωσή του.

«Εξουσιοδότηση» σημαίνει την γραπτή εξουσιοδότηση της SkyRefund να άσκηση τα δικαιώματα που ο Πελάτης κατέχει σχτικά με την Εξουσιοδότηση. Τα μέρη συμφωνούν ρητά ότι η νομική ισχύς της ηλεκτρονικής υπογραφής επί της εξουσιοδότησης είναι ισοδύναμη με εκείνη μιας χειρόγραφης υπογραφής.

«Κανονισμός (ΕΚ) № 261/2004» σημαίνει ο Κανονισμός (ΕΚ) № 261/2004 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11-ης Φεβρουαρίου 2004 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης και παροχής βοήθειας στους επιβάτες σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης στο αεροσκάφος και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης πτήσεων και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) № 295/91.

"SkyRefund" σημαίνει "Sky Refund" ΟΟΔ, επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Εμπορικό μητρώο της Υπηρεσίας μητρώου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, με Ενιαίο Κώδικα Αναγνώρισης: 204419250.

 

II. Η σύμβαση

 1. Η σύμβαση αποτελείται από τις διατάξεις των παρόντων Γενικών ορών και των παραρτημάτων προς αυτήν.
 2. Με τη σύναψη Σύμβασης, ο Πελάτης εγγθιάται και δηλώνει, πως αυτός/αυτή είναι ικανός/η και δραστήριος/ια να τη συνάψει.
 3. Με την σύναψη της συμφωνίας, ο Πελάτης εγγυάται και δηλώνει ότι αυτός/αυτή δεν έχει εξουσιοδοτήση τρίτο(-α) πρόσωπο(-α) να ασκήσουν τα δικαιώματά του/της ως επιβάτης εναντίον της αεροπορικής εταιρείας.
 4. Ο πελάτης εγγυάται πως μεταξύ αυτόν και την Αεροπορική εταιρεία δεν υπάρχει καμία εκκρεμή διαφορά (συμπεριλαμβανομένη τη δικαστική) σε σχέση με το Πρόβλημα της πτήσης. Κάθε ανάθεση σε τρίτους να ασκήσουν δικαιώματά σχετικά με την Αξίωση ακολουθεί να ανακληθεί πριν από τη σύναψη της Σύμβασης.
 5. Ο Πελάτης εγγυάται και δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες και τα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με άλλους επιβάτες), τις οποίες παρέχει στη SkyRefund είναι ακριβείς και πλήρεις. SkyRefund δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε συνέπειες που προκύπτουν από λανθασμένη, ανακριβή και/ή ελλιπείς πληροφορίες, οι οποίες με κάποιο τρόπο επηρεάζει το δικαίωμα του Πελάτη να λάβει Αποζημίωση ή να περιορίζει το μέγεθος της Αποζημίωσης.
 6. Ο Πελάτης εγγυάται και δηλώνει ότι εάν αυτός/αυτή παρέχει στη SkyRefund πληροφορίες σχετικά με άλλους επιβάτες, αυτός/αυτή έχει λάβει τη συγκατάθεσή τους.
 7. Εάν ο Πελάτης παρέχει στη Skyrefund πληροφορίες σχτικα με άλλους επιβάτες, οι οποίοι είναι ανήλικοι, αυτός/αυτή εγγυάται ότι έχει το δικαιωμα να το πράξει.
 8. Με την σύναψη της Σύμβασης, ο Πελάτης εγγυάται ότι αυτός/αυτή θα ενημερώσει τη SkyRefund, εάν προκύψει αλλαγή στα στοιχεία επαφής μαζί του ή στις παρεχόμενες πληροφορίες.
 9. Με την σύναψη της Σύμβασης, ο Πελάτης εγγυάται και δηλώνει ότι θα ενημερώνει τη SkyRefund για κάθε παρελθόντος, τρέχουσα και μελλοντική αλληλογραφία με την Αεροπορική εταιρεία, η οποία σχετίζεται με το Πρόβλημα της πτήσης.
 10. Μετά τη σύναψη της Σύμβασης, ο Πελάτης ακολουθεί να ενημερώσει τη SkyRefund σε προθεσμία τριών ημερών, εάν η Αεροπορική εταιρεία προσπαθεί να επικοινωνήσει με αυτόν/αυτήν και να στείλει στη SkyRefund όλη την αλληλογραφία, που σχετίζεται με αυτό.
 11. Μετά τη σύναψη της Σύμβασης και τη λήψη όλων των απαραίτητων εγγράφων και πληροφοριών από τον Πελάτη, η SkyRefund θα καταβάλλει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για να λάβει την Αποζημίωση.
 12. Μετά την σύναψη της Σύμβασης, η SkyRefund μπορεί να αρνηθεί να στηρίξει την Αξίωση του Πελάτη, χωρίς να αναφέρει λόγους, αλλά θα ενημερώσει τον Πελάτη για την άρνησή της μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (παρακαλώ, δείτε το άρθ. 12, τμήμα III «Οι υπηρεσίες μας» των παρόντον Γενικών ορών γιά τον τρόπο ενημέρωσης των Πελατών που έχουν συνάψει Σύμβαση, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα των συνοδευτικών επιβατών).
 13. Μετά τη σύναψη της Σύμβασης, ο Πελάτης εγγυάται ότι δεν θα προσπαθήσει με οποιοδήποτε τρόπο να επικοινωνεί με την Αεροπορική ετιαρεία σχετικά με το Πρόβλημα της πτήσης. Κατά την περίοδο κατά την οποία τρέχει η Διαδικασία για την αξίωση, ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα, είτε εξ ονομά του, είτε μέσω τρίτου να προσπαθεί να λάβει Αποζημίωση από την Αεροπορική εταιρεία. Η SkyRefund δεν θα φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε συνέπειες που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση του Πελάτη με την Αεροπορική εταιρεία ή με τρίτους, το οποίο με κάποιο τρόπο έχει επηρεάσει το δικαίωμα του Πελάτη να λάβει Αποζημίωση ή να περιορίσει το μέγεθος της Αποζημίωσης.
 14. Εάν μετά τη σύναψη της Σύμβασης, ο Πελάτης λαβει απευθείας από την Αεροπορική εταιρεία οποιαδήποτε πληρωμή σχετίζεται με το Πρόβλημα με την πτήση, ο Πελάτης ακολουθεί να ενημερώσει γιά αυτό την SkyRefund, εώς τη λήξη της προθεσμιας που ορίζεται στο άρθ. 6, τμήμα IV «Αμοιβές για υπηρεσίες και πληρωμές» αυτών των Γενικών ορών.
 15. Ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις να διακόψει μονομερώς τη Σύμβαση, εκτός αν ο Πελάτης, ως χρήστης, αποχωρήσει από τη Σύμβαση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία της σύναψής της, χωρίς να αναφέρει λόγο της άρνησής του. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης δεν θα χρωστάει αποζημιώσεις, ποινές ή άλλες δαπάνες.
 16.  Καθόσον αυτό δεν απαγορεύεται από το νόμο, η SkyRefund δεν ευθύνεται υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις, όταν:
  1. Ο πελάτης έχει υποστεί ζημιές, οι οποίες δεν έχουν συμβεί εξ αιτίας σφάλματος της SkyRefund
  2. Ο πελάτης έχει υποστεί ζημιές που δεν είναι άμεση συνέπεια των ενεργειών/παραλείψεις της SkyRefund
  3. Ο πελάτης έχει υποστεί ζημίες που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, με την εμφάνιση της υποχρέωσης της SkyRefund
  4. Δράση/αδράνεια της SkyRefund, με αποτέλεσμα ζημιές γιά τον Πελάτη, το οποίο οφείλεται σε περιστάσεις, για τις οποίες ο Πελάτης έχει την ευθύνη
  5. Ο πελάτης έχει υποστεί ζημιές, τις οποίες μπορούσε να αποφευχθεί, υποβάλοντες την φροντίδα του καλού νοικοκύρη.
  6. Ο πελάτης έχει παράλειψει οφέλη
  7. Είχαν χάθει δεδομένα
 17. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας (ανωτέρα βία), SkyRefund δεν θα είναι υποχρεωμένη να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της προς τον Πελάτη. Για την περίοδο της ανωτέρας βίας (ανωτέρας βίας) η εκτέλεση των υποχρεώσεων της SkyRefund τερματίζεται.
 18. Η σύμβαση τερματίζεται όταν:
  1. Η αποζημίωση έχει καταβληθεί από την Αεροπορική εταιρεία στη SkyRefund και αυτή έχει καταβάλει την αμοιβή στον Πελάτη με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβση.
  2. Η αποζημίωση που έχει καταβληθεί από την Αεροπορική εταιρεία απευθείας στον Πελάτη και ο ίδιος καταβλήθηκε στην SkyRefund τη συμφωνημένη αμοιβή.
  3. SkyRefund έχει ενημέρωσει τον Πελάτη ότι αρνείται να υποστηρίζει την Αξίωση στο μέλλον.
  4. Ο πελάτης έχει ασκήσει τα δικαιώματά του κατά το άρθ. 14, Τμήμα II «Η Σύμβαση» των παρόντων Γενικών ορών.
 19. Προς το παρόν Συμβόλαιο θα εφαρμόζεται η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δίκαιο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη Σύμβαση παραπέμπεται από τους διαδίκους στο αρμόδιο Δικαστήριο της Βουλγαρίας.

 

III. Οι υπηρεσίες μας

 1. Η SkyRefund βοηθάει τους Πελάτες να ασκήσουν το δικαίωμά τους να λάβουν Αποζημίωση από την Αεροπορική εταιρεία.
 2. Η SkyRefund εκτελεί προκαταρκτική αξιολόγηση σχετικά με τις δυνατότητες του Πελάτη να λάβει Αποζημίωση από την Αεροπορική εταιρεία. Με βάση τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής αξιολόγησης, στον Πελάτης παρέχεται η δυνατότητα να δημιουργήσει καταναλωτικό προφίλ (λογαριασμό) μέσω του ιστότοπου της SkyRefund, προκειμένου να εξουσιοδοτήσει τη SkyRefund να εκκινήσει τη Διαδικασία αξίωσης.
 3. Αφού η SkyRefund έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Πελάτη να καταθέσει Αξίωση και έλαβε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πληροφορίες, η SkyRefund θα έρθει σε επαφή με την Αεροπορική εταιρεία με σκοπό την λήψη της Αποζημίωσης.
 4. Ο Πελάτης κατανοεί ότι η SkyRefund κρίνει ως Αποζημίωση μόνο χρηματικά ποσά και ότι δεν θα αποδεχθεί ως Αποζημίωση την πρόταση παροχής υπηρεσιών όπως δελτία ταξιδίου, αεροπορικά μίλια ή οποιοδήποτε άλλο τύπο εισφοράς σε είδος που προσφέρεται από την αεροπορική εταιρεία, ως ανταπόκριση της Αξιώσης. Μη χρηματική πρόταση εκ μέρους της Αεροπορικής εταιρείας θα θεωρείται άρνηση εκ μέρους της να καταβάλει τη πληρωμή της Αποζημίωσης.
 5. Εάν η Αεροπορική εταιρεία αρνείται να πληρώσει την Αποζημίωση και η SkyRefund θεωρεί ότι η άρνηση της είναι αβάσιμη, η SkyRefund θα αναλάβει μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι μονο να παραπέμψει την υπόθεση σε αρχή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ή σε αρμόδια διοικητική αρχή.
 6. Σε περίπτωση που η Αεροπορική εταιρεία συνεχίζει να αρνείται την καταβολή της αποζημίωσης και η SkyRefund έχει σοβαρές υπόνοιες να κρίνει ότι αυτό δε συμμορφώνεται με το νόμο, η ίδια θα μπορούσε να αναλάβει δικαστικές δράσεις κατά της Αεροπορικής εταιρείας. Ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί εκ των προτέρων μέσω e-mail σχετικά με τις προθέσεις της SkyRefund της ανάληψης νομικών δράσεων και από αυτόν μπορεί να ζητηθεί να υπογράψει ξεχωριστή γραπτή εξουσιοδότηση.
 7. Η υποβολή καταγγελίας σε αρχή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, σε διοικητική αρχή και/ή ανάληψη δικαστικών δράσεων θα μπορούσε να είναι περιορισμένο με προθεσμία παραγραφής. Η SkyRefund δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της λήξης της προθεσμίας παραγραφής.
 8. Αν η Αεροπορική εταιρεία πληρώση Αποζημίωση στη SkyRefund, η ίδια θα μεταφερεί στον Πελάτη το μέρος που συμφωνήθηκε με τον τρόπο που περιγράφεται στο τμήμα «Αμοιβές για υπηρεσίες και πληρωμές» των παρόντων Γενικών ορών, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
 9. Η SkyRefund πληρώνει το μέρος της Αποζημίωσης που συμφωνήθηκε στους επιβάτες συνοδούς μεσω τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό του πελάτη, ο οποίος έχει ανόιξει λογαριασμό μέσω του ιστότοπου της SkyRefund.
 10. Ο Πελάτης κατανοεί ότι η SkyRefund μπορεί να ζητήσει ποσό που είναι μεγαλύτερο από ό, το προτεινόμενο από την Αεροπορική εταιρεία ως αποζημίωση, με βάση των γνώσεων και την εμπειρία των νομικών εμπειρογνωμόνων της. Σε αυτή την περίπτωση, η μη ικανοποιητική πρόταση της Αεροπορικής εταιρείας θα κριθεί ως μερική άρνησή της να καταβάλει Αποζημίωση
 11. Αν σε οποιοδήποτε στάδιο της Διαδικασίας, η SkyRefund καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Αξίωση δεν θα πρέπει πλέον να θεωρείται έγκυρη, η ίδια θα ενημερώσει τον Πελάτη ότι δεν θα υποστηρίζει πλέον της Αξίωση.
 12. Ο Πελάτης, ο οποίος έχει συνάψει Σύμβαση, εφόσον είχε συμπεριληφθεί στη λίστα των συνοδευτικών επιβατών, θα θεωρείται ενημερωμένος, εάν είχε σταλεί κοινοποίηση στον Πελάτη, ο οποίος έχει δημιουργήσει λογαριασμό μέσω της ιστοσελίδας της SkyRefund.


IV. Αμοιβές για υπηρεσίες και Πληρωμή

 1. Η SkyRefund λειτουργεί εξ ολοκλήρου υπό την αρχή της πληρωμής για την απόδοση, δηλαδή η SkyRefund αμείβεται μόνο σε περίπτωση πως η Αεροπορική εταιρεία πληρώσει την οφειλόμενη Αποζημίωση στον Πελάτη.
 2. Σε περίπτωση που η Αεροπορική εταιρεία καταβάλλει οικειοθελώς την οφειλόμενη Αποζημίωση (χωρίς την ανάλυψη Δικαστικών ενεργειών), λαμβάνουμε αμοιβή των 35% του ποσού που λήφθηκε από την Αεροπορική εταιρεία (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα τραπεζικά τέλη των εμβασμάτων, της μετατροπής νομίσματος). Κατά την αίτηση του Πελάτη, η SkyRefund του παρέχει πληροφοριές σχετικά με τα μεγέθη των αντίστοιχων τελών των τραπεζικών υπηρεσιών.
 3. Σε περίπτωση που κατόπιν της κατάθεσης αγωγής, πληρωθεί η Αποζημίωση, ο Πελάτης οφείλει (συμπληρωματικά προς την κατ 'αποκοπή αμοιβή) και αμοιβή γιά την δικονομική εκπροσώπηση μέγεθος των 15%, από το ποσό το οποίο το Δικαστήριο είχε απονεμηθεί ή το ποσό του δικαστικού συμβιβασμού ως αποτέλεσμα των ενεργειών που λήφθηκαν από τη
 4. Όλα τα έξοδα της διαδικασίας, που έγιναν στα πλαίσια της δικαστικής διαδικασίας συμπεριλαμβανομένου και το νομίμο τόκο που το Δικαστήριο είχε απονεμηθεί, θα ανήκουν στην SkyRefund, εκτός εάν δεν είχε συμφωνηθεί άλλο σε γραπτή μορφή.
 5. Εάν o Πελάτης λάβει Αποζημίωση απευθείας από την Αεροπορική εταιρεία, αυτός/αυτή θα οφείλει στη SkyRefund πληρωμή συμφωνηθείς στη Σύμβαση αμοιβής. Ο Πελάτης ακολουθεί να ενημερώνει αμέσως τη SkyRefund γιά την πληρωμή και να στείλει τη δήλωση της τράπεζας στην οποία να αναφέρεται το μέγεθος της ληφθείσας αποζημίωσης. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν παρέχει στη SkyRefund τη τραπεζική δήλωση, η αμοιβή των SkyRefund θα υπολογίζεται με βάση του Απαιτούμενου ποσού.
 6. Ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει τη SkyRefund για τη ληφθείσα (χρηματική ή μη χρηματική) αποζημίωση από την Αεροπορική εταιρεία εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της Αποζημίωσης. Ο πελάτης υποχρεούται να μεταβιβάσει στον τραπεζικό λογαριασμό της SkyRefund τη συμφωνηθείσα αμοιβή εντός 5 εργάσιμων ημερών από την λήψη της Αποζημίωσης, όπως όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με τη μεταβίβαση είναι γιά λογαριασμό του Πελάτη.
 7. Εάν ο πελάτης λάβει την Αποζημίωσή του υπό τη μορφή των υπηρεσιών, για παράδειγμα ταξιδιωτικά κουπόνια, αεροπορικά μίλια ή οποιοδήποτε άλλό είδος μη χρηματικής υπηρεσίας του είδους που προσφέρεται από την αεροπορική εταιρεία, αυτός/αυτή πρέπει να μεταβιβάση στον τραπεζικό λογαριασμό της SkyRefund την οφειλόμενη αμοιβή μέγεθος των 35% του απαιτούμενου ποσού, καθώς όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με τη μεταβίβαση επιβαρύνουν τον πελάτη.
 8. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν εκπληρώσει την υποχρεωσή του πληρωμής προς τη SkyRefund, η SkyRefund θα επιδιώξει τα δικαιώματά της δεόντως και θα απαιτήσει από τον Πελάτη όλα τα έξοδα σε αυτή τη σχέση.
 9. Η SkyRefund θα εκτελέσει έμβασμα στο συμφωνηθέν μέρους της Αποζημίωσης σε Ευρώ μέσω τράπεζας. Με όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με τα εμβάσματα του ποσού θα χρεωθεί ο Πελάτης.
 10. Όλα τα έξοδα, σχετικά με μετατροπές και διαφορές στο ποσό που έχουν προκληθεί απο συναλλαγματικές διαφορές θα είναι γιά λογαριασμό του Πελάτη.
 11. Σε περίπτωση που κατά λάθος ή με άλλο τρόπο, ο Πελάτης παρέχει ψευδείς ή ελλιπείς πληροφορίες, οι οποίες παρεμποδίζουν την εκτέλεση του ηλεκτρονικού τραπεζικού εμβάσματος, ως αποτέλεσμα του οποίου επιβάλλεται η SkyRefund εκ νέου να στείλει το συμφωνημένο μέρος της Αποζημίωσης, ο πελάτης θα οφείλει στη SkyRefund επιπρόσθετη αμοιβή της εκ νέου αποστολής μέγεθος των 50 Ευρώ.
 12. Υπό επιθυμίας του πελάτη, SkyRefund να στείλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 13. Όλες οι αμοιβές κατά του παρόντος τμήματος συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.

 

V.  Άλλες διατάξεις

 1. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Γενικών ορών κηρυχθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη, εν όλω ή εν μέρει, αυτή η διάταξη αυτή δεν θα εφαρμόζεται και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα, αντίστοιχα την εκτελεστότητα των υπολοίπων διατάξεων των Γενικών ορών.
 2. Όσον αφορά τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της SkyRefund σχετικά με/ βάση της σύμβασης μεταξύ SkyRefund και τρίτων ενδέχεται να εφαρμόζονται διαφορετικές συνθήκες από τις προβλεπόμενες στους παρόντες Γενικόυς όρους.
 3. Η SkyRefund έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει σε τρίτους οποιαδήποτε δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά με την Αξίωση.
 4. Η SkyRefund διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τους Γενικούς όρους κατά την κρίση της, δημοσιευοντάς τους σε αυτή τη διεύθυνση: εδώ. Εκτός αν ρητά δεν ορίζεται άλλο, οι ενημερώσεις θα μπαίνουν σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσής τους στην ιστοσελίδα. Ο πελάτης υποχρεούται να ακολουθεί και να εξοικειωθεί με την τρέχουσα έκδοση των Γενικών  ορών στη χρήση της ιστοσελίδας.
 5. Η μη άσκηση εκ μέρος της SkyRefund οποιουδήποτε από τα δικαιώματα, που προβλέπονται στους Γενικούς Όρους, δεν ακολουθεί να θεωρείται ως παραίτηση από αυτό το δικαίωμα και δεν οδηγεί στην εξαφάνισή του. Η άρνηση της διεκδίκησης δικαιώμας εκ μέρος της SkyRefund, για να προκαλέσει ενέργεια, πρέπει να είναι σε γραπτή μορφή και να περιλαμβάνει την ρητή δήλωση και την υπογραφή της SkyRefund.
 6. Η πολιτική για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της SkyRefund, που βρίσκεται εδώ, αποτελεί μέρος των Γενικών ορών. Κατά τη σύναψη της Σύμβασης θα θεωρείται ότι ο Πελάτης είναι ενημερωμένος γία τις συνθήκες που καθορίζονται σε αυτήν και ότι έχει δεχτεί την πολιτική εμπιστευτικότητας.
 7. Η πολιτική σχετικά με τα cookies της SkyRefund, η οποία βρίσκεται εδώ αποτελεί μέρος των Γενικών ορών. Κατά τη σύναψη της Σύμβασης θα θεωρείται ότι ο Πελάτης είναι ενημερωμένος γία τις συνθήκες που καθορίζονται σε αυτήν και ότι έχει δεχτεί την πολιτική σχετικά με τα cookies.
 8. Ο Πελάτης δίνει την ρητή του συγκατάθεση στη SkyRefund για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. όνομα, μοναδικό αριθμό του πολίτη, στοιχεία του διαβατηρίου/ταυτότητας, δεδομένα της πτήσης, τραπεζικά στοιχεία και e-mail), που παρέχονται από αυτόν/αυτήν ή από τον Πελάτη, ο οποίος τον/την έχει βάλει στην λίστα των συνοδευτικών επιβατών.
 9. Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει εισαγάγει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παιδιών (ανήλικοι και/ή ανηλίκοι) στην λίστα των συνοδευτικών τους επιβάτες, με την αποδοχή των Γενικών ορών ο Πελάτης αναγνωρίζει και δηλώνει ότι έχει λάβει τη συγκατάθεση του γονέα (κηδεμόνα/επιμελητή) του ανηλίκου ή ότι ο ίδιος ο Πελάτης είναι γονέας (κηδεμόνας/επιμελητής) του παιδιού.
 10. Σε περίπτωση αποκλίσεων στα κείμενα των διαφορετικών γλωσσών, θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

 

Γενικοί Όροι, v2, που δημοσιεύθηκε 29.01.2021