Това приложение съдържа Политиката за защита на личните данни, прилагана от SkyRefund. Моля, отделете време за запознаване с нея, тъй като услугите на SkyRefund изискват събиране на Лични данни. Във всички случаи, SkyRefund полага изключителна грижа при работа с Вашата лична информация и дейността му напълно отговаря на изискванията на приложимото европейско и национално право.

 

 1. Дефиниции

"Лични данни" означава всяка информация, която е свързана с физическо лице, което може да бъде пряко или непряко идентифицирано на базата на тази информация, по-специално чрез име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор и др.

"Политика за защита на личните данни" означава настоящата политика на SkyRefund за защита на Личните данни.

"Обработване на Лични данни" означава всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Лични данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

"SkyRefund" означава "Скай Рифънд" ООД, дружество надлежно учредено съгласно българското право, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията на Република България, с ЕИК: 204419250. SkyRefund е администратор на Лични данни, регистриран в българската Комисия за защита на личните данни с идентификационен номер: 427699.

Останалите дефиниции на понятия, използвани в тази Политика за защита на личните данни, се съдържат в раздел I "Дефиниции" в Общите ни условия.

 

 1. Цели на Обработване на Личните Ви данни

 1. Целите за Обработване на Вашите имена, дата на раждане, националност, пол, адрес, място и държава на местопребиваване, данни от документ за самоличност, данни относно полет, банкова информация и електронна поща са:

  1. да претендираме и получим от Ваше име суми, дължими от авиокомпании в резултат на Проблем с полет;

  2. да Ви преведем суми, които сме получили от Ваше име;

  3. счетоводни цели;

  4. маркетинг;

  5. статистика, вътрешна организация и администрация, подобрение на услугите на SkyRefund.

 2. Целите за Обработване на данни за електронната Ви поща, IP адрес, парoлата Ви и информация относно потребителския Ви профил е да поддържаме този профил.

 3. Целта на Обработване на данни, съхранявани в бисквитки, е да направи използването на уебсайта ни много по-лесно за Вас. За повече информация, моля, вижте нашата Политика относно бисквитките.

 

 1. Основания и правила за обработване на личните Ви данни

 1. Обработването на Лични данни може да бъде извършвано единствено след съгласието на Клиента и по силата на императивни законови норми и изисквания.

 2. Обработването на Лични данни от SkyRefund се извършва в пълно съответствие с:

  1. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните);

  2. Закона за защита на личните данни, обнародван в Държавен вестник, бр. 1 от 4.01.2012 г., включително всичките му последващи изменения и допълнения;

 3. Обработването на Личните Ви данни се извършва в съответствие с принципa за прозрачност. Това са Вашите данни и Вие имате право да знаете как и с каква цел те биват използвани.

 4. SkyRefund не събира и не обработва повече Лични данни, отколкото е нужно за извършване услугите на компанията и успешното претендиране на обезщетение.

 5. Обработването на Лични данни се осъществява при подходящо техническо и организационно ниво на сигурност, осигуряващо защита от загуба, незаконосъобразно и неразрешено ползване на данните. Достъпът до Лични данни е ограничен до персонала на SkyRefund и третите страни, чието участие е необходимо за успешното завършване на процедурата по обезщетение.

 6. При липса на пълнота или неточност на Личните данни SkyRefund предприема всички необходими действия да поправи или изтрие некоректната информация, когато това е необходимо.

 7. В съответствие с принципа за отчетност, SkyRefund е готов да демонстрира във всеки един момент, че отговаря на стандарта, заложен в настоящата Политика и Общия Регламент относно защитата на данните.

 8. Правният екип на SkyRefund отговаря за спазването на настоящата Политика и нейното съответствие с Общия Регламент относно защитата на данните.

 

 1. Изпращане на Лични данни до трети страни

 1. Може да изпратим Личните Ви данни на авиокомпании, органи за алтернативно разрешаване на спорове, административни органи (включително национални надзорни органи), съдилища и други лица, с които SkyRefund работи, за да изпълнява задълженията си по Договора с Клиента (напр. адвокати и адвокатски дружества). Информация относно получателите на данни, съхранявани в бисквитки, се съдържа в нашата Политика относно бисквитките.

 2. В случай че е нужно Личните данни да бъдат изпратени на трети страни, те имат право да обработват тези данни само за нуждите на Договора с Клиента и нямат право да ги използват за собствени маркетингови или други цели.

 3. Лични данни се изпращат на трети страни само в случаи на:

а. Съгласие на Клиента.

b. Императивни законови норми и изисквания.

c. Необходимост SkyRefund да защити правата си, както и да вземе мерки срещу нарушаване на поетите задължения от страна на Клиента. 

 1. SkyRefund ползва услугите на своите IT партньори, за да осигури достатъчно високо ниво на защита при съхранението на Личните данни.

 

 1. Предаване на Лични данни към държави, които не са членки  на ЕС/ЕИП

 1. Личните Ви данни могат да бъдат предадени към държава, която не е част от Европейския съюз (ЕС) или Европейското икономическо пространство (ЕИП), в случай че изпълнението на услугите ни по Договора изисква осъществяване на контакт с един или повече от субектите, посочени в чл. 1, раздел IV "Изпращане на Лични данни до трети странни", намиращ се в такава държава.

 2. Ако не е налице решение на Европейската комисия относно адекватно ниво на защита, нито подходящи гаранции за защита на Личните данни в конкретната държава, която не е част от ЕС/ЕИП, възможните рискове за Личните Ви данни биха могли да бъдат загуба, непозволен достъп, изменение, разпространение или разкриване на Лични данни или каквито и да било други форми на неправомерно Обработване на Лични данни.

 3. Когато предава Лични данни към трета държава, SkyRefund действа единствено в случай на необходимост (ако авиолинията, длъжна да изплати обезщетение, е регистрирана в такава държава) и въз основа на съгласието на Клиента, изразено в Договора с Клиента.

 

 1. Срок, за който ще се съхраняват Личните Ви данни

 1. Ще съхраняваме Личните Ви данни за срок от 5 години, считано от последното Ви влизане в потребителския си профил. Целта е, ако решите да използвате услугите на SkyRefund отново, да не се налага да създавате нов потребителски профил.

 2. Ако ползвате услугата на skyrefund.com, за да проверите дали имате право на обезщетение за даден полет, подадената информация се съхранява и обработва в анонимна форма и се ползва единствено за статистически цели и анализ на услугата на SkyRefund.

 3. Ще съхраняваме бисквитките, които са "постоянни" и "на първа страна" за срок от една година.

 

 1. Други аспекти на личните данни

 1. Вие ни предоставяте Личните си данни доброволно. Не е налице законово или договорно изискване да ни предоставите Личните си данни и Вие по никакъв начин не сте задължени да го правите.

 2. Предоставянето на Личните Ви данни е от съществено значение за сключването на Договора и изпълнението на услугите ни по него. То е необходимо за създаването на потребителски профил и подаването на Претенция в нашия уебсайт.

 3. SkyRefund защитава Личните Ви данни, като използва сигурни мерки за защита и се съобразява с приложимите законодателни изисквания.

 4. Тази Политика за защита на личните данни е неразделна част от Общите условия.

 5. Клиентът се задължава да бъде коректен в предоставянето на информацията, попадаща под понятието Лични данни. Подаването на погрешна информация е основание SkyRefund да прекрати Договора с Клиента. Винаги може да се свържете с нас, ако установите, че подадената за Вас информация е невярна или непълна.

 6. SkyRefund използва услугите на Google Analytics (собственост на Google Inc). Това означава, че заради посещение на нашия уебсайт Google съхранява „бисквитка“ на Вашия компютър, която съдържа IP адреса Ви, както и информация за Вашето поведение на сайта ни. Google съхранява тази информация на един от своите сървъри в САЩ. Преди да бъде изпратена тази информaция в САЩ, IP адресът се анонимизира по начин, който не позволява обвързване на информацията от „бисквитката“ с конкретно лице. Единствено в извънредни случаи, обусловени от закона, Google има право да изпрати целия IP адрес в САЩ.

 7. Ние от SkyRefund използваме информацията, събирана и изследвана от Google, за да анализираме активностите на нашия уебсайт. Може да прочетете повече за начина, по който ние и Google обработваме тази информация тук. Въпросната информация не се смесва с тази за други потребители. Ако предпочитате Google да не събира тази информация за Вас, може 1) да настройте интернет браузъра си по начин, който не позволява споделянето на тези данни; или 2) да инсталирате този plugin. Предприемането на такива мерки обаче, може да ограничи достъпа Ви до услугите на SkyRefund.

 8. В съответствие с ангажимента ни да пазим вашата поверителност и в съответствие с нашите съществуващи практики за защита на данните, ние интегрираме функцията на Google Enhanced Conversions for Web, за да подобрим ефективността на нашите рекламни кампании, като същевременно гарантираме поверителността и сигурността на вашите лични данни. Допълнителни подробности можете да намерите тук.

 9. Ние използваме Facebook бисквитки, за да персонализираме показването на реклами за нашите потребители. Тези бисквитки ни помагат да идентифицираме потребители, които вече са запознати с нашите услуги и да управляват начина, по който се представят рекламите. Можете да прегледате политиката за поверителност на Meta тук.

 10. Ние използваме бисквитки Bing, за да персонализираме показването на реклами за нашите потребители. Тези бисквитки помагат при идентифицирането на потребителите, които вече използват нашите услуги, и при управлението на показването на рекламите. Можете да получите достъп до политиката за поверителност на Microsoft тук.

   
 1. Право на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, възражение, преносимост по отношение на Лични данни и право на оттегляне на съгласие

 1. Разполагате с право на:

  1. достъп до Личните си данни;

  2. коригиране на Личните си данни,

  3. изтриване на Личните си данни,

  4. ограничаване Обработването на Личните си данни,

  5. възражение срещу Обработването на Личните си данни,

  6. преносимост на Личните си данни (т.е. правото да получите Личните си данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на SkyRefund),

  7. оттегляне на съгласие за Обработване на Личните си данни.

 2. Ако желаете да упражните някое от горепосочените права, моля свържете се с нас на [email protected].

 

 1. Кандидатури за работа

Лични данни, подадени в процеса на кандидатстване за работа в SkyRefund, се обработват само за целите на кандидатурата и се съхраняват за не повече от шест месеца след приключване на процедурата по кандидатстване за целите на последващ подбор на кадри за същата или подобна позиция.

 

 1. Право на жалба

 1. Имате право да подадете жалба до SkyRefund в случай, че прецените, че правата Ви по настоящата Политика и Общия Регламент относно защитата на данните са били нарушени. Може да се свържете с нас на следния имейл адрес: [email protected].

 2. По всяко време, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган, отговорен за наблюдението на прилагането на Общия Регламент относно защитата на данните.

 3. Надзорният орган относно дейността на SkyRefund като администратор на Лични данни е българската Комисия за защита на личните данни, адрес: Република България, гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, уебсайт: cpdp.bg.