Kašnjenje leta? Koja su prava srpskih putnika?

Kašnjenje i otkazivanje letova može ozbiljno poremetiti naše planove i uzrokovati mnogo nelagoda i stresnih situacija. Zato je važno znati da i na evropskom i na srpskom nivou postoje zakoni koji Vam omogućuju tražiti isplatu naknade štete u slučaju problematičnog leta.

Na teritoriji Evropske unije prava putnika štiti Evropska Uredba 261, a većina njenih odredbi uvedeno je u srpski „Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju”. Ova dva zakona štite prava srpskih putnika u slučaju kašnjenja ili otkazivanja leta i omogućuju im tražiti isplatu naknade štete.

Uprkos tome što problematični letovi uzrokuju mnogo neprijatnih situacija, znajući svoja prava, Vi biste mogli iskoristiti situaciju na najbolji mogući način.

Naprimer, ukoliko je Vaš let s avio-kompanijama Air Serbia, Wizz Air, Ryanair ili nekom drugom kasio ili bio otkazan, Vi možete imati pravo na naknadu štete u iznosu do €600.

Mi u SkyRefundu smo se posvetili pružanju pomoći putnicima u odbrani svojih prava u slučaju kašnjenja ili otkazivanja leta i smatramo da je prvi korak tome poboljšati obaveštenost putnika.

Takođe, mi imamo veliko iskustvo u obezbeđivanju naknada štete srpskim putnicima koji su imali problematične letove. Pomoću našeg automatskog sistema za podnošenje zahteva, za samo jedan minut Vi možete saznati da li imate pravo na naknadu štete. Nakon toga, mi ćemo preuzeti odbranu Vaših prava do uspešnog dobijanja Vaše naknade štete.

 

 

Mogu li se srpski putnici pozivati na Uredbu 261/04 u slučaju kašnjenja leta?

Uredba 261/04 donesena je u cilju definisanja i odbrane prava u slučaju dužeg kašnjenja leta, otkazivanja leta, uskraćenog ukrcavanja na let ili smeštaja u nižu klasu. Takođe, dokument definiše i uslove u skladu s kojima putnici doživeli kašnjenje leta imaju pravo na pomoć i naknadu štete.

Kako bi se srpski putnici mogli koristiti svojim pravima u skladu s Uredbom 261/04, potrebno je da je njihov problematičan let poleteo sa aerodroma na teritoriji Evropske unije ili da je njega obavio prevoznik registrovan na teritoriji EU a da sam let dolazi sa aerodroma u EU.

 

belgrade nikola tesla airport

 

 

Kašnjenje duže od 3 sata? Iznos naknade štete određuje se na osnovu dužine leta.

 

Kao što smo već pomenuli, srpski putnici se mogu pozivati na odredbe Evropske Uredbe 261/04 u slučaju kašnjenja leta od više od tri sata.

Državljanstvo putnika ne utiče na primenu njegovog prava na pomoć ili naknadu štete u skladu s Uredbom 261. Potrebno je jedino da Vaš let odgovara kriterijumima za duže kašnjenje kako biste imali pravo na naknadu štete.

Iznos naknade štete koju zaslužujete određuje se na osnovu dužine leta. Ukoliko let nije duži od  1500 km Vi možete imati pravo na naknadu štete od strane avio-kompanije u iznosu od €250. Iako postoje izuzeci, većina letova koji se mogu svrstati u ovu grupu traje do 2 sata.

Ukoliko je dužina Vašeg leta između 1500 i 3500 km Vi možete imati pravo na naknadu štete u iznosu od €400. To je maksimalni iznos obeštećenja za sve letove unutar Evropske unije. Tako naprimer, čak i kad bi Vaš let bio od Atine (Grčka) do Ponta Delgade (Portugal), Vi biste imali pravo na naknadu štete u iznosu od €400, iako dužina leta premašuje 4000 km. Razlog tome je činjenica da su polazna i krajnja tačka putovanja na teritoriji EU.

 

Proveri moj let

 

Ukoliko je Vaš let duži od 3500 km iznos naknade štete koju zaslužujete zavisi od dužine kašnjenja. Ukoliko stignete na krajnje odredište s kašnjenjem između 3 i 4 sata avio-kompanija bi mogla smanjiti iznos Vašeg obeštećenja za 50% i dugovala bi Vam naknadu štete u iznosu od €300. Ukoliko ste kasnili više od 4 sata možete imati pravo na naknadu štete u iznosu od €600.

Sledeća tabela uopštava informaciju o iznosu naknade štete koju možete dobiti u svakoj od navedenih situacija:

 

Destinacija i dužina leta

Iznos naknade štete
Svi letovi do 1500 km

€250

Svi letovi u EU iznad 1500 km

€400

Svi letovi koje obavlja evropska avio-kompanija ili poleću iz Evrope* dužine između 1500 i 3500 km

€400

Svi letovi izvan EU* 3500 km koji su kasnili manje od 4 sata

€300

Svi letovi izvan EU* 3500 km koji su kasnili više od 4 sata

€600


*Napomena: Letovi čija se polazna tačka nalazi na teritoriji EU ili njih obavlja avio-kompanija registrovana u EU i dolaze na teritoriju Unije.

 

Pročitajte više o svojim putničkim pravima u slučaju kašnjenja leta.

 

Letovi od EU do Srbije s avio-kompanijom Air Serbia

 

Bez obzira na to gde su registrovane, sve avio-kompanije moraju ispunjavati svoje obaveze u skladu s Uredbom 261/04 kada poleću s aerodroma na teritoriji EU. Dakle, ukoliko ste leteli od države članice EU do Srbije s avio-kompanijom Air Serbia i doživeli ste kašnjenje leta od više od 3 sata, Vi se možete koristiti svim putničkim pravima propisanim u Uredbi.

 

Letovi iz Srbije s avio-kompanijom Air Serbia

 

Uprkos tome što je Republika Srbija većinu odredbi Evropske Uredbe uvela u svoje zakonodavstvo, prava putnika variraju u zavisnosti od toga da li je Vaš let s avio-kompanijom Air Serbia poleteo sa teritorije EU ili iz Srbije.

Nažalost, postoji izvesna pravna nesigurnost u vezi s time da li putnici koji putuju iz Srbije s avio-kompanijom Air Serbia imaju pravo na naknadu štete za kašnjenje leta. Razlog tome je činjenica da se pravilo za isplatu naknade štete putnicima koji su doživeli kašnjenje leta iznad 3 sata primenjuje na osnovu odluke Suda Evropske unije od 2009, u skladu s kojom se duža kašnjenja moraju razmatrati kao otkazivanje leta. Pravo na naknadu štete u slučaju kašnjenja leta nije predviđeno u Uredbi 261 zbog čega ne postoji ni u srpskom zakonodavstvu.

Pošto Sud Evropske unije nema jurizdikciju u Srbiji, postoji nesigurnost u vezi sa interpretacijom prava na naknadu štete u slučaju kašnjenja leta avio-kompanije Air Serbia i drugih avio-kompanija koje nisu registrovane u EU.

Ipak, SkyRefund ima dokazano iskustvo u odbrani zahteva za naknadu štete u takvim okolnostima. Zato je prema našim pravnim stručnjacima važno prijaviti svoj zahtev za naknadu štete ukoliko je Vaš let iz Srbije kasnio. Mi ćemo učiniti sve moguće kako bismo dobili Vašu naknadu štete.

 

Proveri moj let

 

Potrebno je reći da se ova nesigurnost pri interpretaciji odnosi jedino na slučajeve kašnjenja letova sa teritorije Srbije i ne utiče na odredbe Uredbe 261 koje se odnose na otkazivanje leta. Ove odredbe su na snazi. Saznajte više o Vašim pravima u slučaju otkazivanja leta od naših pravnih stručnjaka.

 

krilo aviona pod kišom

 

Vanredne okolnosti

U skladu s Evropskom Uredbom 261/04, avio-kompanije nisu dužne isplaćivati naknade štete putnicima u slučaju kašnjenja leta ukoliko je kašnjenje uzrokovano „vanrednim okolnostima“. To označava da putnici nemaju pravo na naknadu štete kada je sprečavanje kašnjenja bilo izvan mogućnosti avio-prevoznika.

Vanrednim okolnostima smatraju se:

  • Nevreme (uključujući oluje, grad, slabu vidljivost)
  • Štrajk osoblja na aerodromu
  • Sudar s pticom
  • Instrukcije kontrolnog tornja
  • Politički i/ili građanski neredi

Tehnički kvarovi ne smatraju se vanrednim okolnostima jer je održavanje aviona deo odgovornosti i obaveza avio-kompanija. Zato putnici čiji su letovi doživeli kašnjenje zbog tehničkih problema mogu imati pravo na naknadu štete.

Međutim, čak i u slučaju vanrednih okolnosti, putnici čiji letovi kasne više od dva sata imaju pravo na kompenzaciju troškova za hranu i piće.

 

Imam li pravo na naknadu štete?

 
Da li je kašnjenje Vašeg leta duže od 3 sata?  

Da li je avio-kompanija mogla sprečiti kašnjenje leta?

 

Da li je Vaš let obavila evropska avio-kompanija/ Da li je avion poleteo sa evropskog* aerodroma?

 


*Napomena: Pravo na naknadu štete, onako kako je definisano u Evropskoj Uredbi 261/04, važi na teritoriji svih država članica EU, kao i u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Islandu, Kosovu, Republici Makedoniji, Norveškoj, Srbiji, Švajcarskoj.

 

Kašnjenja leta? Potražite svoje pravo na hranu i piće

 

Srpskim putnicima čiji su letovi iz EU ili Srbije kasnili više od 2 sata duguje se povrat dodatnih troškova za hranu i piće.

Česta praksa zaposlenika avio-kompanija je ponuditi Vam vaučere koje možete koristiti na teritoriji aerodroma. Ukoliko ne dobijete takve vaučere Vi se možete odlučiti za jednu od sledeće mogućnosti:

  • iskazati svoj zahtev na šalteru avio-kompanije i zatražiti svoj vaučer za hranu i piće. Ukoliko Vaši troškovi premašuju iznos tog vaučera, avio-kompanija mora refundirati sve Vaše dodatne troškove ili
  • zatražiti refundiranje svih Vaših dodatnih troškova

Važno je čuvati sve račune kojima biste dokazali svoje troškove. Nažalost, to je jedini dokument koji se može prihvatiti kao potvrda troškova. Zahtevi za refundiranje dodatnih troškova bazirani na bankarskim izvodima se ne odobravaju.

Putnici zadržavaju svoje pravo na hranu i piće i u slučajevima kašnjenja zbog vanrednih okolnosti.