Ovaj prilog sadrži Politiku zaštite ličnih podataka koju primenjuje SkyRefund. Molimo Vas, izdvojite vreme i obavestite se o njoj, s obzirom na činjenicu da usluge koje pruža Skyrefund zahtevaju prikupljanje Ličnih podataka. U svakom slučaju, SkyRefund vodi izuzetnu brigu u poslovanju s Vašim ličnim podacima, a njegova delatnost u potpunosti odgovara zahtevima odgovarajućeg evropskog i republičkog prava.

I. Definicije

"Lični podaci" označava svaku informaciju u vezi sa fizičkim licem, koje može biti direktno ili indirektno identifikovano na osnovu te informacije i tačnije – preko imena, identifikacionog broja, podataka o lokaciji, onlajn identifikatora i sl.

"Politika zaštite ličnih podataka" označava ovu politiku SkyRefunda o zaštiti Ličnih podataka.

"Obrada Ličnih podataka" označava svaku radnju ili zbir radnji koje se mogu obavljati u odnosu na Lične podatke automatskim ili drugim sredstvima, poput prikupljanja, zapisivanja, organizovanja, čuvanja, prilagođavanja ili izmene, obnove, konsultacije, upotrebe, otkrivanja davanjem, širenja, dostavljanja, aktualizacije ili kombinovanja, blokiranja, brisanja ili uništavanja.

"SkyRefund" označava "SkyRefund" OOD – društvo osnovano u skladu s bugarskim zakonodavstvom, registrovano u Registru privrednih subjekata (Targovski registar) pri Agenciji za privredne registre (Agencija po vpisvanijata) Republike Bugarske s PIB 204419250. SkyRefund je administrator Ličnih odataka koji je registrovan u bugarskoj Komisiji za zaštitu ličnih podataka s identifikacionim brojem: 1427938/07042017.

Ostale definicije pojmova koje se koriste u ovoj Politici ličnih podataka navedene su u Razdelu I "Definicije" u našim Opštim uslovima.

II. Svrhe Obrade Vaših Ličnih podataka

 1. Svrhe obrade Vaših imena, nacionalnog identifikacionog broja, datuma rođenja, državljanstva, pola, adrese, mesta i države prebivališta, podataka iz identifikacionog dokumenta, podataka o letu, bankovnih podataka i elektronske pošte su:

 1. tražiti i dobiti u Vaše ime novčana sredstva koja Vam avio-kompanije duguju usled Problema s letom;

 2. uplatiti Vam novčana sredstva koja smo dobili u Vaše ime;

 3. svrhe računovodstva;

 4. marketing;

 5. statistika, unutrašnja organizacija i administracija, unapređenje usluga SkyRefunda.

 1. Svrhe Obrade podataka o Vašoj elektronskoj pošti, Vašoj lozinki i podataka o Vašem korisničkom profilu vezane su za održavanje tog profila.

 2. Svrha Obrade podataka koje čuvaju kolačići jeste ponuditi Vam lakši pristup sadržajima na našem web-sajtu. Za više informacija vidite našu Politiku kolačića.

  IV.Osnovi i pravila obrade Vaših ličnih podataka

 1. Obrada ličnih podataka može se vršiti jedino uz izričitu saglasnost Klijenta i u skladu sa imperativnim zakonskim normama i zahtevima.

 2. Obrada Ličnih podataka SkyRefund vrši u potpunom skladu sa:

  1. Uredbom (EU) 2016/619 Evropskog Parlamenta i Veća od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti, o slobodnom kretanju takvih podataka i o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti);

  2. Zakonom o zaštiti ličnih podataka (bugarski Zakon o zaštiti ličnih podataka) objavljenom u Državnom vestniku, br. 1 od 4.01.2012. godine, uključujući sve dalje izmene i dopune.

 1. Obrada Vaših Ličnih podataka vrši se u skladu s načelom prozirnosti. To su Vaši podaci i Vi imate pravo znati na koji se način i u koju svrhu koriste.

 2. SkyRefund ne prikuplja više Ličnih podataka nego što je to potrebno u cilju obavljanja usluga kompanije te uspešnog traženja naknade štete.

 3. Obrada Ličnih podataka vrši se na odgovarajućem tehničkom i organizacionom nivou bezbednosti koje garantuje sprečavanje gubitka podataka te njihovog nezakonitog i nedozvoljenog korišćenja. Pristup Ličnih pdataka ograničen je na osoblje SkyRefunda i treće stranke čije je učešće potrebno u cilju uspešnog finalizovanja postupka obezbeđivanja naknade štete.

 4. U slučaju nedostatka potpunosti ili netačnosti Ličnih podataka, SkyRefund preduzima sve potrebne korake kako bi ispravio ili izbrisao netačnu informaciju u slučajevima kada je to potrebno.

 5. U skladu sa načelom podnošenja izveštaja, SkyRefund je spreman u svakom trenutku dokazati da ispunjava standard u ovoj Politici i u Opštoj Uredbi o zaštiti podataka o ličnosti.

 6. Pravni tim SkyRefunda snosi odgovornost za pridržavanje ove Politike te za njeno usklađivanje s Opštom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti.

V. Dostavljanje Ličnih podataka trećim strankama

 1. U cilju izvršenja svojih obaveza iz Ugovora s Klijentom (na primer advokati i advokatska društva), Vaše Lične podatke možemo poslati avio-kompanijama, telima za alternativno rešavanje sporova, administrativnim telima (uključujući republička kontrolna tela), sudovima i drugim licima s kojima SkyRefund ima poslovne odnose. Informacija o tome ko je upoznat s podacima koje čuvaju kolačići dostupna je u našoj Politici kolačića.

 2. Ukoliko je potrebno Lične podatke poslati trećim strankama, one imaju pravo obrađivati te podatke jedino za potrebe Ugovora s Klijentom i nemaju pravo ih koristiti u svoje marketinške ili druge svrhe.

 3. Lični podaci šalju se trećim strankama samo u slučajevima:

  1. Saglasnosti Klijenta.

  2. Imperativnih zakonskih normi i zahteva.

  3. Potrebe SkyRefunda da odbrani svoja prava i preduzme mere protiv radnji koje narušavaju ugovorne odnose s Klijentom.

 1. SkyRefund koristi se uslugama svojih IT partnera kako bi obezbedio dovoljno visoki nivo zaštite Ličnih podataka.

 1. Slanje Ličnih podataka u države koje nisu članice EU/EEP

 1. U slučaju da obavljanje naših usluga iz Ugovora zahteva kontaktiranje jednog ili više subjekata spomenutih u čl. 1, razdel IV " Slanje Ličnih podataka trećim strankama " koji se nalazi u takvoj zemlji, Vaši Lični podaci mogu biti poslani u zemlju koja nije deo Evropske unije (EU) ili Evropskog ekonomskog prostora (EEP).

 2. Ukoliko nema rešenja Evropske komisije o adekvatnom nivou zaštite ni neophodnih garancija o zaštiti Ličnih podataka u datoj zemlji koja nije deo EU/EEP, mogući rizici za Vaše Lične podatke mogu biti gubitak, neovlašćen pristup, izmena, širenje ili otkrivanje Ličnih podataka ili svi drugi oblici neovlašćene Obrade Ličnih podataka.

 3. U slučajevima kada SkyRefund šalje Lične podatke u treću zemlju društvo to vrši jedino po potrebi (ukoliko je avio-linija koja mora isplatiti naknadu štete registrovana u takvoj zemlji) te na osnovu saglasnosti Klijenta iskazane u Ugovoru s Klijentom.

 1. Rok za čuvanje Vaših Ličnih podataka

 1. Vaše Lične podatke ćemo čuvati za rok od 5 godina od Vašeg poslednjeg pristupa Vašem korisničkom profilu. To činimo kako ne biste morali praviti novi korisnički profil ukoliko odlučite da ponovo koristite usluge SkyRefunda.

 2. Ukoliko koristite usluge sajta www.skyrefund.com kako biste proverili da li imate pravo na naknadu štete za određeni let, informacija koju dostavljate čuva se i obrađuje u anonimnom obliku i koristi se jedino u statističke svrhe te u svrhu analize usluga SkyRefunda.

 3. Čuvaćemo kolačiće koji su "stalni" i "na prvoj strani" za rok od godinu dana.

 1. Prava na pristup, korekciju, brisanje, ograničavanje, prigovor, prenošenje koja se tiču Ličnih podataka i pravo na povlačenje saglasnosti

 1. Imate pravo na:

 1. pristup Ličnim podacima;

 2. korekciju Ličnih podataka,

 3. brisanje Ličnih podataka,

 4. ograničavanje Obrade Ličnih podataka,

 5. prigovor na Obradu Ličnih podataka,

 6. prenošenje svojih Ličnih podataka (tj. imate pravo dobiti Lične podatke koje ste nam dostavili u strukturisanom, široko korišćenom i pogodnom za elektronsko čitanje obliku i pravo da te podatke prebacite drugom administratoru a da Vas SkyRefund neće sprečavati),

 7. povlačenje saglasnosti sa Obradom Ličnih podataka.

 1. Ukoliko želite upotrebiti neko od gore navedenih prava kontaktirajte nas na [email protected].

 1. Prijave za posao

Lični podaci dostavljeni u procesu konkurisanja za posao u SkyRefundu obrađuju se jedino u svrhu tog konkursa i čuvaju se za period od šest meseci po završetku konkursa u svrhu naknadnog regrutovanja i selekcije kadrova za istu ili sličnu poziciju.

 1. Pravo na žalbu

 1. Imate pravo podneti žalbu protiv SkyRefunda ukoliko procenite da su Vaša prava iz ove Politike i Opšte Uredbe o zaštiti podataka o ličnosti bila narušena. Možete kontaktirati sa nama na sledeću elektronsku adresu: [email protected]

 2. U svako vreme imate pravo podneti žalbu nadležnom za zaštitu Ličnih podataka kontrolnom telu.

 3. Kontrolno telo za delatnost SkyRefunda kao administratora Ličnih podataka je Komisija o zaštiti ličnih podataka, adresa: Republika Bugarska, 1592 Sofija, bulevar "Profesor Cvetan Lazarov" br. 2, web-sajt: www.cpdp.bg.

 1. Drugi uslovi

 1. Vi nam dostavljate svoje Lične podatke dobrovoljno. Ne postoji zakonski ili ugovorni zahtev da nam dostavite svoje Lične podatke i Vi ni na koji način niste obavezni to činiti.

 2. Dostavljanje Vaših Ličnih podataka je od ključne važnosti za sklapanje Ugovora i izvršenje naših usluga iz njega. Potrebno je u cilju registrovanja korisničkog profila i podnošenju Zahteva na našem web-sajtu.

 3. SkyRefund čuva Vaše Lične podatke koristeći pouzdane mere za zaštitu i poštuje odgovarajuće zakonske zahteve.

 4. Ova Politika o zaštiti ličnih podataka je sastavni deo Opštih uslova.

 5. Klijent se obavezuje da korektno dostavi informaciju koja spada u kategoriju Ličnih podataka. Dostavljanje pogrešne informacije smatra se osnovom za raskidanje Ugovora s Klijentom od strane SkyRefunda. Uvek možete kontaktirati sa nama ukoliko saznate da je informacija koju ste dostavili netačna ili nepuna.