Αυτό το παράρτημα περιλαμβάνει την πολιτική για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εφαρμόζει SkyRefund. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να τη γνωρισετε, επειδή οι υπηρεσίες της Skyrefund απαιτούν την συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε όλες τις περιπτώσεις, η SkyRefund καταβάλλει ιδιαίτερη φροντίδα κατά το χειρισμό των προσωπικών σας στοιχείων και η δραστηριοτητά της συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

 1. Ορισμοί

"Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα" σημαίνει κάθε πληροφορία που σχετίζεται με φυσικό πρόσωπο, το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα μέσω αυτών των πληροφοριών, ιδίως διά μέσω ονόματος, αριθμού αναγνώρισης, δεδομένων τοποθεσίας, ηλεκτρονικού αναγνωριστικού κλπ.

"Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" σημαίνει την τρέχουσα πολιτική της SkyRefund γιά την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

«Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει κάθε δράση ή σύνολο δράσεων που μπορούν να εκτελεστούν σχετικά με τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με αυτοματοποιημένα ή άλλα μέσα, όπως η συλλογή, εγγραφή, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη με διαβίβαση, μετάδοση, προσφορά, επικαιροποίηση ή συνδυασμός, κλείδωμα, διαγραφή ή καταστροφή.

"SkyRefund" σημαίνει «Sky Refund» OOD, επιχείρηση δεóντως συσταθείσα σύμφωνα με τη νομοθεσία της Βουλγαρίας, καταχωρημένη στο Εμπορικό μητρώο της Υπηρεσίας Μητρώου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, με Ενιαίο Κώδικα Αναγνώρισης: 204419250. SkyRefund είναι διαχειριστής των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καταχωρημένος στην Επιτροπή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Βουλγαρίας με αριθμό αναγνώρισης: 1427938/07042017.

Οι υπόλοιποι ορισμοί των όρων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιέχονται στο τμήμα Ι «Ορισμοί» στους Γενικούς μας Όρους.

 1. Στόχοι της Επεξεργασίας των Προσωπικών σας δεδομένων

 1. Οι στόχοι Επεξεργασίας των ονομάτων σας, του εθνικού αριθμού αναγνώρισης, της ημερομηνίας γέννησης, της εθνικότητας, του φύλου, της διεύθυνσης, του τόπου και της χώρας διαμονής, των στοιχείων ταυτότητας, των στοιχείων της πτήσης, τις τραπεζικές πληροφορίες και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι:

 1. να ισχυριζόμαστε και να λαμβάνουμε εκ μέρους σας ποσά, οφειλόμενα από τις αεροπορικές εταιρείες, ως αποτέλεσμα Προβλήματος με τη πτήση

 2. να σας μεταφράσετε ποσά, τα οποία έχουμε λάβει για λογαριασμό σας

 3. λογιστικούς σκοπούς

 4. εμπορίας

 5. στατιστική, εσωτερική οργάνωση και διοίκηση, βελτίωση των υπηρεσιών της SkyRefund.

 1. Οι στόχοι για την Επεξεργασία των δεδομένων για το ηλεκτρονικό ταχυδρομειο σας, τον κωδικό πρόσβασης και τις πληροφορίες σχετικά με το καταναλωτικού προφίλ σας είναι να συντηρήσουμε αυτό το προφίλ.

 2. Ο σκοπός της Επεξεργασίας των δεδομένων, που αποθηκεύονται στα cookies, είναι να κάνει τη χρήση του ιστότοπου μας πιο εύκολη για εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ δείτε την Πολιτική μας σχετικά με τα cookies.

 1. Αιτίες και κανόνες για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων

 1. Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να εκτελείται μόνο με τη συμφωνία του Πελάτη και βάσει επιτακτικών νομικών κανόνων και απαιτήσεων.

 2. Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από την SkyRefund εκτελείται σε πλήρη συμμόρφωση με τον:

 1. Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 Απριλίου 2016, αναφορικά με την προστασία των φυσικών προσώπων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και αναφορικά με την κατάργηση της Οδηγίας 95/46 / ΕΚ (Γενικός κανονισμός σχετικά με την προστασία των δεδομένων).

 2. Νόμο περί προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δημοσιεύμένο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος 1 της 4 Ιανουαρίου 2012, συμπεριλαμβανομένων όλων των μεταγενέστερων τροποποιήσεών και προσθέσεων του.

 1. Η επεξεργασία των Δεδομένων σας Προσωπικού Χαρακτήρα εκτελείται σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας. Αυτά είναι τα δεδομένα σας και εσείς έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε πώς και για ποιό σκοπό αυτά χρησιμοποιούνται.

 2. Η SkyRefund δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται περισσότερα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα από αυτά που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των υπηρεσιών της εταιρείας και την επιτυχή απαίτηση αποζημίωσης.

 3. Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πραγματοποιείται σε κατάλληλο τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο ασφάλειας που παρέχει προστασία έναντι απώλειας, παράνομης και μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των δεδομένων. Η πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα περιορίζεται εώς το προσωπικό της SkyRefund και τα τρίτα μέρη των οποίων η συμμετοχή είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αποζημίωσης.

 4. Σε περίπτωση ελλείψεις πληρότητας ή ανακρίβειας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η SkyRefund αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διορθώσει ή να διαγράψει τις εσφαλμένες πληροφορίες, όταν αυτό είναι απαραίτητο.

 5. Σύμφωνα με την αρχή της λογοδοσίας, η SkyRefund είναι έτοιμη να αποδείξει ανά πάσα στιγμή ότι πληροί το πρότυπο που ορίζεται στην παρούσα Πολιτική και τον Γενικό Κανονισμό προστασίας δεδομένων.

 6. Η νομική ομάδα της SkyRefund είναι υπεύθυνη για τη τήρηση της παρούσας Πολιτικής και την συμφωνία της στον Γενικό Κανονισμό σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

 1. Αποστολή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτα μέρη

 1. Μπορούμε να στείλουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε αεροπορικές εταιρείες, σε αρχές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, σε διοικητικές αρχές (συμπεριλαμβανομένων τις εθνικές εποπτικές αρχές), δικαστήρια και άλλα πρόσωπα, με τα οποία η SkyRefund συνεργάζεται για να εκτελεί τις υποχρεώσεις της κατά τη Σύμβαση με τον Πελάτη (π.χ.. δικηγόροι ή νομικές επιχειρήσεις). Πληροφορίες σχετικά με τους αποδέκτες των δεδομένων, που αποθηκεύονται στα cookies, περιλαμβάνεται στη Πολιτική μας σχετικά με τα cookies.

 2. Σε περίπτωση ανάγκης τα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να αποσταλούν σε τρίτα μέρη, αυτά δικαιούνται να επεξεργαζούν αυτά τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς της Σύμβασης με τον Πελάτη και δεν έχουν το δικαίωμα να τα χρησιμοποιούν για δικούς τους σκοπούς εμπορίας ή για άλλους σκοπούς.

 3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποστέλλονται σε τρίτα μέρη μόνο σε περιπτώσεις:

 1. Συγκατάθεσης του Πελάτη.

 2. Επιτακτικών νομικών κανόνων και απαιτήσεων.

 3. Ανάγκης η SkyRefund να προστατεύσει τα δικαιώματά της και να αναλάβει μέτρα κατά των πράξεων που παραβιάζουν την ακεραιότητα των συμβατικών σχέσεων με τον Πελάτη.

 1. Η SkyRefund χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες των συνεργατών της στον τομέα της πληροφορικής για να εξασφαλίσει αρκετά υψηλό επίπεδο προστασίας στην αποθήκευση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 1. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς χώρες, οι οποίες δεν είναι μέλη της ΕΕ/ΕΟΧ

 1. Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να μεταφερθούν σε χώρα που δεν αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) στην περίπτωση που η εκτέλεση των υπηρεσιών μας κατά τη Συμβαση απαιτεί την επαφή με έναν ή περισσότερους φορείς που αναφέρονται στο άρθ. 1, τμήμα IV «Αποστολή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτα μέρη» που βρίσκονται σε τέτοια χώρα.

 2. Εάν δεν υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής επιτροπής σχετικά με το επαρκές επίπεδο προστασίας, ούτε κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε μια συγκεκριμένη χώρα, η οποία δεν αποτελεί μέρος της ΕΕ / του ΕΟΧ, οι πιθανοί κινδύνοι για τα Δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα θα μπορούσαν να είναι απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, διανομή ή αποκάλυψη των Δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα ή οποιεσδήποτε άλλες μορφές παράνομης Επεξεργασίας των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 3. Κατά τη διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτη χώρα, η SkyRefund ενεργεί μόνο σε περίπτωση ανάγκης (εάν η αεροπορική εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την καταβολή αποζημίωσης είναι εγγεγραμμένη σε τέτοια χώρα) και με βάση της συμφωνίας του Πελάτη που έχει εκφραστεί στη Σύμβαση με τον Πελάτη.

 1. Προθεσμία για την οποία θα διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

 1. Θα διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για προθεσμία 5 ετών από την τελευταία καταχώρηση σας στο καταναλωτικό σας προφίλ. Ο στόχος είναι, αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του SkyRefund εκ νέου, να μην χρειάζεται να δημιουργείτε νέο προφίλ χρήστη.

 2. Εάν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία στο www.skyrefund.com για να ελέγξετε αν δικαιούστε αποζημίωση μιάς πτήσης, οι παρεχόμενες πληροφορίες αποθηκεύονται και επεξεργάζονται σε ανώνυμη μορφή και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και ανάλυση της υπηρεσίας της SkyRefund.

 3. Θα διατηρούμε τα cookies που είναι «μόνιμες» και «σε πρώτο μέρος» για τη προθεσμία ενός έτους.

 1. Άλλες Πτυχές Προσωπικών Δεδομένων

 1. Παρέχετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας εθελοντικά. Δεν υπάρχει νομική ή συμβατική υποχρέωση να μας παρέχετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας και δεν υποχρεούστε να τα παρέχετε με κανέναν τρόπο.

 2. Η παροχή των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την σύναψη συμφωνίας και για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας σύμφωνα με τη συμφωνία. Είναι απαραίτητη για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη και την υποβολή αξιώσεων στην ιστοσελίδα μας.

 3. Η SkyRefund προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα σας χρησιμοποιώντας αξιόπιστα μέτρα ασφαλείας και εκπληρώνει τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

 4. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου είναι αναπόσπαστο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων της SkyRefund.

 5. Ο Πελάτης κατανοεί ότι οι πληροφορίες που υπάγονται στην έννοια των Προσωπικών Δεδομένων πρέπει να υποβάλλονται στην SkyRefund με τον σωστό τρόπο. Η υποβολή λανθασμένων πληροφοριών αποτελεί λόγο για τον οποίο η SkyRefund μπορεί να τερματίσει τη σύμβαση. Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας αν επιθυμείτε να διορθώσετε τις υποβληθείσες πληροφορίες.

 6. Η SkyRefund χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Google Analytics (ιδιοκτησία της Google Inc). Αυτό σημαίνει ότι επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας, η Google αποθηκεύει ένα "cookie" στον υπολογιστή σας που περιέχει τη διεύθυνση IP σας καθώς και πληροφορίες για τη συμπεριφορά σας στην ιστοσελίδα μας. Η Google αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες σε έναν από τους διακομιστές της στις ΗΠΑ. Πριν αποσταλεί στις ΗΠΑ, η διεύθυνση IP που σχετίζεται με το cookie ανωνυμοποιείται. Ως αποτέλεσμα αυτού, οι πληροφορίες που περιέχονται στο cookie δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως ανήκουσες σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Μπορεί να υπάρχουν εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες η Google, σύμφωνα με τον νόμο, μεταδίδει την πλήρη διεύθυνση IP χωρίς ανωνυμοποίηση.

 7. Εμείς στην SkyRefund χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγονται και αναλύονται από τη Google για τον παρακολούθηση των δραστηριοτήτων στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο εμείς και η Google επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα εδώ. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν συγχωνεύονται με εκείνες άλλων χρηστών. Αν επιθυμείτε η Google να μην συλλέγει αυτές τις πληροφορίες για εσάς, μπορείτε 1) να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας ώστε να μην μοιράζεται αυτές τις πληροφορίες, ή 2) να εγκαταστήσετε αυτό το πρόσθετο. Ωστόσο, αυτό μπορεί να περιορίσει την πλήρη χρήση των υπηρεσιών της SkyRefund.

 8. Σε συμμόρφωση με τη δέσμευσή μας να προστατεύουμε την ιδιωτικότητά σας και να εφαρμόζουμε τις υφιστάμενες πρακτικές προστασίας δεδομένων μας, ενσωματώνουμε το χαρακτηριστικό Enhanced Conversions for Web της Google για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των καμπανιών διαφήμισης μας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ.
 1. Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, ένστασης, φορητότητας ως προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα ανάκαλης της συγκατάθεσης.

 1. Διαθέτετε το δικαίωμα:

 1. πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

 2. διόρθωσης των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

 3. διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 4. περιοριζμού επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 5. ένστασης εναντίον της Επεξεργασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 6. φορητότητα των Δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα (δηλαδή το δικαίωμα να λάβετε τα Δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιημένη και προσαρμοζμένη μορφή αναγνώσιμη γιά διαβασμα από μηχανή και το δικαίωμα να μεταφέρετε αυτά τα δεδομένα σε άλλο διαχειριστή, χωρίς εμπόδιο εκ μέρους της SkyRefund

 7. ανάκληση της συγκατάθεσης για την Επεξεργασία των Δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

 1. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα ανωτέρω δικαιώματα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected].

 1. Υποβολή αιτήσεων πρόσληψης

Προσωπικά δεδομένα που είχαν υποβληθεί στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης στη SkyRefund επεξεργάζονται μόνο για τους σκοπούς της υποψηφιότητας και αποθηκεύονται για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τους σκοπούς μεταγενέστερης πρόσληψης προσωπικού για την ίδια ή παρόμοια θέση.

 1. Δικαίωμα καταγγελίας

 1. Έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία προς τη SkyRefund σε περίπτωση που κρίνετε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας Πολιτικής και τον Γενικό Κανονισμό σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].

 2. Ανά πάσα στιγμή, έχετε το δικαίωμα να υποβολής καταγγελίας προς την εποπτική αρχή η οποία είναι αρμόδια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 3. Η εποπτεία αρχή σχετικά με την δραστηριότητα της SkyRefund ως διαχειριστής Προσωπικών δεδομένων είναι η Βουλγαρική Επιτροπή προστασία προσωπικών δεδομένων, διεύθυνση: Δημοκρατία της Βουλγαρίας, Σοφία 1592, λεωφ. «Προφ. Τσβετάν Λάζαροφ» № 2, ισότοπος: www.cpdp.bg.